Ga naar de inhoud

Mening jongeren en ouders over geleverde jeugdhulp

zaterdag 11 november 2017

Hoe ervaren jongeren en hun ouders de jeugdhulp in onze gemeente? Op die vraagt probeert de gemeente een antwoord te krijgen door het onderzoeksbureau BMC hiernaar onderzoek te laten doen. Dinsdag heeft het college kennisgenomen van het eindrapport van het onderzoeksbureau.

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om op grond van de Jeugdwet ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek voor dit jaar is uitgevoerd in het voorjaar van 2017. BMC heeft onderzocht wat de ervaringen zijn van jongeren (12-23 jaar) en ouders/verzorgers met kinderen (van ongeboren tot 18 jaar) met de uitvoering, de resultaten en de effecten van jeugdhulp.

Indicatief

Alle inwoners die in het jaar 2016 jeugdhulp hebben ontvangen kregen een vragenlijst toegestuurd. In totaal ging het om 271 ouders van kinderen tot 18 jaar en 191 jongeren (tussen 12-23 jaar) die jeugdhulp kregen. Van in totaal 62 personen (ouders én jongeren) hebben de vragenlijst ingevuld (13,4%). Op basis van deze respons zijn de resultaten niet representatief maar indicatief. De vragen die zijn gesteld hebben betrekking op de toegankelijkheid van de voorzieningen, de uitvoering van de zorg, de effecten van de zorg bij het opgroeien, de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en het meedoen in de eigen omgeving.

Eindresultaten

In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag was de effecten van de geleverde jeugdhulp is op de eigen zelfredzaamheid. In het rapport is de lezen dat 76 procent van de ondervraagden zegt door de hulp een beetje of veel beter problemen te kunnen oplossen. Iets meer dan de helft (54%) kan beter voor zichzelf opkomen dankzij de hulp en 68 procent heeft een beetje of veel beter vertrouwen in de toekomst door de hulp. De door de respondenten meest ervaren effecten van de hulp bij het opgroeien zijn een beter gevoel (78%), een beter gedrag (74%), een betere thuissituatie (74%) en een veiliger gevoel (62%).

Het college heeft onlangs de uitkomsten van het eindrapport vastgesteld en het  ter kennisname toegestuurd aan de gemeenteraad en het Ministerie van VWS. De uitkomsten in het eindrapport zijn al betrokken in de nota ‘inzicht in de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet’, die onlangs in de gemeenteraad is besproken.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/11/nieuwsitem/mening-jongeren-en-ouders-over-geleverde-jeugdhulp-7524.html