Ga naar de inhoud

Advies aan raad over evenwicht in 'sociaal domein'

donderdag 19 november 2020

Kiezen voor scenario 3 en daarmee stappen zetten om in 3 jaar tijd toe te werken naar een evenwichtig sociaal domein. In één zin is dat de kern van het advies dat het college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd in een uitgebreid raadsvoorstel. Dit voorstel vloeit voort uit het onderzoeksrapport over het sociaal domein dat een maand geleden door onderzoeksbureau Berenschot is gepresenteerd. De gemeente heeft dit bureau gevraagd een analyse uit te voeren naar het sociaal domein in Brummen en op basis daarvan te komen met concrete besparingsmogelijkheden. De gemeenteraad bespreekt in december het raadsvoorstel en neemt een besluit over hoe er weer evenwicht komt in het sociaal domein.

In het lijvige en gedegen onderzoeksrapport stelt Berenschot onder andere vast dat de gemeente Brummen goede fundamentele keuzes heeft gemaakt. Denk aan de toegang tot zorg, de kortdurende cliëntondersteuning, de inrichting van WerkFit Brummen en de werkwijze met het leefringenmodel. Maar er is onvoldoende zicht en grip geweest op de kosten voor het sociaal domein in relatie tot de begroting en de middelen die de gemeente krijgt van het rijk. In vergelijking met andere gemeenten heeft Brummen een sterk sociaal gezicht en is de gemeente ruimhartig in het verstrekken van (maatwerk)voorzieningen. Daarmee is er in de ogen van Berenschot in de afgelopen jaren onvoldoende besef geweest van financiële schaarste en heeft dit dus een (te) kleine rol gespeeld bij individuele afwegingen. Dit leidt tot tekorten in het sociaal domein, die nu en op langere termijn onhoudbaar zijn. Er moet dus gezocht worden naar een nieuw evenwicht, waarbij ook in de toekomst passende zorg geboden én betaald kan worden voor hen die deze nodig hebben.

Drie scenario’s

Naast deze en andere waardevolle analyses, biedt het onderzoeksrapport ook handreikingen om de situatie om te buigen. Hierbij maakt Berenschot gebruik van bouwstenen. Per bouwsteen zijn de inhoudelijke en financiële effecten beschreven, maar ook de risico’s en randvoorwaarden. Alle bouwstenen samen vormen met elkaar een evenwichtig pakket van maatregelen. Het doel van het pakket aan bouwstenen is om het tekort volledig weg te werken. Concreet gaat het hierbij om een besparing van ongeveer 0,75 miljoen euro per jaar over de komende 3 jaar. Berenschot legt hierbij 3 scenario’s op tafel, waarbij het college van B&W de gemeenteraad adviseert te kiezen voor het derde scenario. In dit scenario wordt het tekort in 3 jaar weggewerkt en wordt er een klein overschot gerealiseerd. Deze buffer is nodig om financiële tegenvallers in het sociaal domein in de komende jaren te kunnen gaan opvangen of om te kunnen investeren in bijvoorbeeld algemene voorzieningen. 

Andere voorstellen

In het raadsvoorstel doet het college ook voorstellen op welke wijze de gemeente met het gekozen scenario aan de slag moet gaan. Zo wordt er een werkorganisatie beschreven, krijgt participatie vanuit de samenleving een plek bij de uitwerking van (beleids)keuzes en worden bouwstenen gefaseerd opgepakt. Berenschot is gevraagd om te ondersteunen bij de verdere uitwerking. 

Voordat de raad een besluit neemt over het raadsvoorstel, wordt het onderwerp besproken tijdens het raadsforum van 3 december 2020. 
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/advies-aan-raad-over-evenwicht-in-sociaal-domein.html