Ga naar de inhoud

Begrotingsraad digitaal en van start in de middag

zaterdag 10 oktober 2020

De gemeenteraad buigt zich op donderdag 29 oktober over de belangrijke vraag voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente Brummen zich in 2021 sterk gaat maken. Dit is namelijk verwoord en verwerkt in de concept-programmabegroting 2021-2024, die het college eind september aan de gemeenteraad heeft overhandigd. Het is de gemeenteraad die als taak heeft de programmabegroting jaarlijks vast te stellen en daarmee de gemeentelijke koers aan te geven. De raadsvergadering over dit onderwerp gaat al in de middag van start, namelijk om 15.00 uur. De verwachte eindtijd is 23.00 uur. 

De vergadering vindt plaats in het Brummense gemeentehuis, maar is helaas vanwege de maat-regelen in de strijd tegen het coronavirus niet toegankelijk voor belangstellenden. Dit om de RIVM-richtlijnen goed te kunnen waarborgen. Echter kan iedereen de raadsvergadering live volgen via de gemeentelijke website en het televisiekanaal van lokale omroep RTV Veluwezoom.

De weg naar besluitvorming

Het college heeft de afgelopen maanden het belangrijke financiële en inhoudelijke document (de begroting dus) voorbereid. Hierbij zijn de suggesties en aanwijzingen meegenomen die de gemeenteraad in juni aan het college heeft meegegeven tijdens de bespreking van de perspectiefnota. De concept-programmabegroting is feitelijk het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen. In de begroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente geld beschikbaar stelt. Het college adviseert de gemeenteraad, mede vanwege de beperkte financiële middelen en de grote opgave in bijvoorbeeld Eerbeek en het sociale domein, om allereerst de basis op orde te brengen. Het is echter aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de begroting voor volgend jaar. Raadsleden bestuderen grondig de voorstellen en verzamelen reacties uit de samenleving. Bijvoorbeeld tijdens het begrotingsforum van 8 oktober. Inspraakreacties waren daarbij afkomstig van LTO Noord, Dorpsraad Brummen, Stichting Sportkompas en Landal Coldenhove. Ook heeft de gemeenteraad zowel schriftelijk als mondeling vragen gesteld aan het college. Dit alles om te komen tot zorgvuldige besluitvorming op donderdag 29 oktober 2020. 

De begrotingsvergadering begint op 29 oktober al om 15.00 uur en naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programmabegroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrachten aan het college (moties) vast. Naast de begroting voor volgend jaar buigen de gemeenteraadsleden zich tijdens de begrotingsvergadering ook over de tweede bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2020. Hiermee legt het college verantwoording af over de inhoudelijke maar vooral ook financiële situatie van het huidige begrotingsjaar.

Vergaderstukken online

De agenda met de bijhorende stukken van de begrotingsvergadering van 29 oktober kunt u hier raadplegen. Ook liggen er exemplaren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Over de begroting is er overigens ook een aparte pagina met veel (achtergrond)informatie

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/begrotingsraad-digitaal-en-van-start-in-de-middag.html