Ga naar de inhoud

Brede steun voor herstelplan en perspectiefnota

vrijdag 18 juni 2021

De perspectiefnota 2022-2025 is een goed uitgangspunt voor de later dit najaar op te stellen programmabegroting. Dat heeft een ruimte meerderheid van de gemeenteraad gisteravond besloten. Deze vergadering vond eenmalig plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Dit omdat op deze locatie alle Brummense politici binnen de coronamaatregelen in één zaal met elkaar in debat konden gaan. Met het besluit over de perspectiefnota stemde de raad overigens ook in met het financieel herstelplan. Dit betekent dat Brummen vanaf volgend jaar jaarlijks 600.000 euro gaat sparen. Dit met als doel een goed sluitende meerjarenbegroting vanaf 2023 en een goed gevulde spaarpot (uitgedrukt in de weerstandsvermogen) vanaf 2028. 

Met uitzondering van de VVD-fractie schaarde alle raadsfracties zich achter de perspectiefnota. Dit werd slechts aangepast met een kleine tekstwijzing. Die ging over de impact van de coronacrisis op de samenleving. Een voorgestelde zinsnede van het college over de mogelijke gevolgen hiervan op de lokale veiligheid en criminaliteit vond de voltallige raad te stigmatiserend. Een amendement van VVD om te zorgen dat er jaarlijks een vast bedrag wordt gestort in het spaarpotje kreeg alleen de steun van Democratisch Brummen en Hofman-Kleverwal. Andere fracties hielden een pleidooi voor een goede begrotingsdiscipline, maar vonden het voorstel van de VVD niet flexibel genoeg. 

Aangenomen moties

Ook werden er in het debat in totaal vier moties in stelling gebracht. Een motie roept het college op om iets te doen. Alle moties kregen een ruime meerderheid van de stemmen en werden dus aangenomen. Zo gaat het college aan de slag met opstellen van een actuele visie over informatisering en automatisering (ICT) en een bijhorend meerjarenplan. Verder riep de raad het college op om bij de uitvoeringsplannen van de bouwstenen van het rapport Berenschot een aantal aandachtspunten in acht te nemen over de rol van de gemeente. Centraal staan hierbij de voorliggende voorzieningen (zoals dorps- en wijkcentra) die bijdragen aan een sterke sociale infrastructuur.  De twee andere moties hadden meer betrekking op de versterking van de natuur en het versterken van biodiversiteit, bijvoorbeeld door alleen biologische inheemse soorten aan te schaffen. 

Andere besluiten

De gemeenteraad nam gisteravond ook nog enkele andere besluiten. Zo stelde de gemeenteraad unaniem de meerjaren prognose grondexploitaties 2021 vast. Ook stemden de 18 aanwezige raadsleden allen in met het voorstel over de risico inventarisatie weerstandsvermogen 2021. De hoogte van de weerstandsreserve wordt vastgesteld op 3.620.000 euro. De raad ging eveneens unaniem akkoord met de 1e bestuursrapportage 2021. En daarmee met in deze rapportage benoemde vervangingsinvesteringen en toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De gemeentelijke jaarstukken over 2020 werden doorgeschoven naar de reguliere besluitvormende raadsvergadering van volgende week donderdag. Dit omdat de gemeentelijke accountant vanwege capaciteitsproblemen het eindrapport nog niet gereed had.

De besluitenlijst en binnenkort ook het audioverslag van de vergadering is binnenkort te lezen op de raadswebsite.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/brede-steun-voor-herstelplan-en-perspectiefnota.html