Ga naar de inhoud

Carbidschieten: alleen na melding of met vergunning

donderdag 25 november 2021

De regels voor het carbidschieten zoals vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) zijn aangescherpt. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten. De nieuwe voorschriften richten zich vooral op veiligheid en het voorkomen van overlast. Wil iemand toch carbidschieten, dan moeten die inwoners dat tevoren bij de gemeente melden om de voorwaarden met ons door te nemen. 

Carbid

De regels rond het legale vuurwerk worden steeds strenger. Hierdoor verwachten we een verschuiving naar het carbidschieten. Dat is een mooie traditie die wij in ere willen houden. Daarom hebben we gekeken hoe we toekomstbestendige regels kunnen maken. Die moeten er voor zorgen dat het carbidschieten veilig en zonder grote overlast kan plaatsvinden.

Het artikel is zodanig gewijzigd dat de carbidschieter - als hij voldoet aan de regels zoals in de APV staan - een melding moet doen bij de gemeente. Kan de carbidschieter niet voldoen aan de in de APV gestelde regels? Dan kan hij een vergunning voor het schieten aanvragen. 

Voorwaarden

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester met carbid te schieten. Dit verbod geldt niet als je carbid schiet op 31 december tussen 10:00 uur en 18:00 uur:

 • je in de gemeente Brummen woont, ouder bent dan 18 jaar en je twee weken van tevoren een melding hebt gedaan bij het college;
 • het schieten moet plaatsvinden op het terrein van de melder dan wel er moet toestemming zijn van de eigenaar van het terrein;
 • het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom en op een afstand van ten minste:
 • - 75 meter van de eigen woning en/of woning waar het georganiseerd wordt;
 • - 100 meter van woningen van derden;
 • - 300 meter van medische- en zorginstellingen;
 • - 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren van derden verblijven;
 • degene die daadwerkelijk carbid schiet of daarbij helpt moet 18 jaar of ouder zijn;
 • de schutter moet oog- en gehoorbescherming dragen;
 • de schutter moet herkenbaar zijn aan een oranje of geel hesje;
 • de schutter mag niet onder invloed van alcohol en of drugs zijn;
 • er mag met maximaal 5 bussen van 40 liter worden geschoten en binnen een cirkel van 100 meter mogen ook niet meer bussen aanwezig zijn;
 • de bussen mogen niet met harde voorwerpen (hout, metaal en daarop gelijkende materialen) worden afgesloten;
 • het vrije schootsveld bedraagt tenminste 75 meter en binnen deze ruimte zijn geen openbare paden en/of wegen gelegen;
 • er wordt geschoten in tegengestelde richting van de dichtst bijgelegen woonbebouwing;
 • het terrein is na zonsondergang verlicht;
 • de toeschouwers worden op 25 meter afstand gehouden;
 • de locatie wordt met linten afgesloten zodat bezoekers niet in de nabijheid van de bussen en opslagvaten en in de schietrichting kunnen komen;
 • je doet geen dingen waarvan je redelijkerwijs weet of had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade en/of ernstige hinder kan optreden voor mens, dier en milieu.

Neem contact met ons op

We willen graag inzichtelijk hebben door wie en op welke plekken carbidschieten plaatsvindt. Ook bespreken we dan graag alle voorwaarden die daarvoor gelden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we veilig carbid kunnen schieten. Wilt u carbidschieten op oudejaarsdag? Neem contact op met Renee Swarts via ons algemene nummer 0575- 568 233. 

Vuurwerkverbod 2021

De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar de komende jaarwisseling verboden. Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen.  

Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op de zorg. Dat wil het kabinet dit jaar voorkomen vanwege de enorme druk op de zorgprofessionals als gevolg van COVID-19. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties. Tijdens de jaarwisseling van 2019 was er sprake van circa 1.300 vuurwerkslachtoffers (385 op de spoedeisende hulp, 900 bij huisartsenposten), terwijl bij het vuurwerkverbod van 2020 het aantal vuurwerkslachtoffers met 70% daalde naar bijna 400 (108 op de spoedeisende hulp, naar schatting 275 bij huisartsenposten). 

Binnenkort zal het kabinet communiceren wat binnen de COVID-19 beperkingen wél mogelijk is rondom de aankomende feestdagen. Lees meer over vuurwerk op de website van de Rijksoverheid.

Andere wijzigingen APV

Andere artikelen die gewijzigd zijn vastgesteld door de raad hebben betrekking op woonoverlast, BBQ in het buitengebied en ondermijning in de APV.

Ter voorkoming van ernstige woonoverlast heeft de raad de burgermeester de bevoegdheid gegeven om bij ernstige overlastsituaties aan de overlastveroorzaker(s) en de eventuele verhuurders een gedragsaanwijzing op te leggen. 

BBQ in het openbare buitengebied veroorzaakt steeds vaker overlast. En er blijft ook veel rommel liggen. De APV is nu zodanig aangepast dat er handhavend kan worden opgetreden tegen overlast van barbecueën in het openbare buitengebied.

Verder heeft de raad de burgemeester meer bevoegdheden gegeven om op te treden tegen ondermijnend gedrag. Als blijkt dat er in een bepaalde branche wildgroei ontstaat kan de burgemeester deze branche aanwijzen om te toetsen op mogelijke ondermijning. Op deze manier kunnen we maatwerk toepassen op ondermijnginsgevoelige branches. Daarnaast worden binnenkort, in het verlengde van de APV, beleidsregels in het kader van de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibop)  vastgesteld. 
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/carbid-schieten-alleen-na-melding-of-met-vergunning.html