Ga naar de inhoud

De Brummense gemeenteraad besloot...

donderdag 15 september 2022

De gemeenteraad heeft vanavond het bestemmingsplan voor fase 2 van woonwijk Elzenbos in Brummen geactualiseerd. Na een kort debat besloten de 19 raadsleden allemaal in te stemmen met het collegevoorstel. Het eerder (in 2010) vastgestelde bestemmingsplan wordt op 3 onderdelen aangepast. Het geactualiseerde plan wordt nu ter inzage gelegd en belanghebbenden kunnen eventueel beroep in stellen bij de Raad van State. 

Naast het actualiseren van dit bestemmingsplan stonden er nog tweede andere voorstellen op de raadsagenda. Zo benoemde de raad vanuit haar midden mevrouw Van Enck-Hulleman als lid van de werkgeverscommissie. De gemeenteraad is werkgever van de raadsgriffie en de werkgeverscommissie vult dit concreet in. In deze commissie zijn alle fracties met één raadslid vertegenwoordigd. Namens de PvdA was mevrouw Van Klinken lid. Nu zij benoemd is tot wethouder, wordt haar taak overgenomen door het raadslid Van Enck-Hulleman. 

Daarnaast wees de gemeenteraad twee leden aan als lid van de Regioraad. Deze Regioraad maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek. De raad wees unaniem burgemeester Van Hedel en wethouder Van de Graaf aan om in deze Regioraad zitting te nemen. 

Motie over te hoog (bij)gebouw

De vergadering werd afgesloten met een zogenoemde ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. Met zo'n motie kunnen raadsleden een voorstel indienen die niet op de agenda staat. De motie was door VVD en CDA ingediend naar aanleiding van een (geringe) overschrijding van de nokhoogte van een (bij)gebouw aan de Dwarsweg in Brummen. In een uitgebreide toelichting van de burgemeester (in zijn rol als verantwoordelijke voor handhaving) benadrukt hij dat gelet op de wetgeving handhaving voor de hand ligt. Dit is ook bevestigd via een advies van de bezwaren commissie. Na een levendig debat, besluiten VVD en CDA vervolgens de motie aan te houden en niet in stemming te brengen. Zij gaan in gesprek met betrokken ambtenaren om een (juridische) toelichting op deze casus te krijgen. 

De besluitenlijst en het videoverslag zijn binnenkort weer te vinden op de pagina van de gemeenteraad
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/de-gemeenteraad-besloot-2.html