Ga naar de inhoud

De gemeenteraad besloot...

vrijdag 24 mei 2019

Het college gaat alles in het werk stellen om de overlast die verschillende omwonenden ervaren van de activiteiten rondom De Bhoele en van het sportcafé zoveel mogelijk te voorkomen. Die opdracht krijgt het college van de gemeenteraad. Burgemeester Van Hedel liet weten dat er sprake is van een gebied met veel dynamiek en dat metingen uitwijzen dat toegestane evenementen voldoen aan de (geluids)normen. Toch gaat hij op zeer korte termijn met omwonenden, jongeren, uitbater van het sportcafé, politie en andere betrokkenen om tafel om de situatie te bespreken en naar oplossingen te zoeken. In de unaniem aangenomen VVD-motie vraagt de raad vooral om meer controles tijdens de openingstijden in het weekend. Zowel gericht op geluid als ok op signalen dat er alcohol zou worden geschonken aan minderjarigen.

De gemeenteraad ging gisteravond niet in debat over het voorstel om geld beschikbaar te stellen uit de reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen om 10 gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Dit in de vorm van een zogenoemde Energy Service Company (ESCo). De gemeenteraad constateerde dat het gaat om een belangrijk maar ook ingewikkeld onderwerp, waarover begin deze week nog belangrijke nieuwe informatie is verschenen. Daarom besloot de raad het onderwerp door te schuiven naar de besluitvormende raadsvergadering van 20 juni. Ook het voorstel over het bestemmingsplan dat parkeerproblemen bij The Gallery in Brummen moet oplossen, werd van de agenda gehaald. Wel besprak de raad uitgebreid een motie van GroenLinks om uiterlijk in oktober een integraal beleidsplan aan de raad voor te leggen. Een plan dat tot doel heeft biodiversiteit nog meer te bevorderen. Dit plan moet dan opgesteld worden met behulp van deskundige inwoners en organisaties. Hoewel alle partijen het belang van biodiversiteit onderstreepten, steunden de meeste partijen de motie niet. Biodiversiteit heeft volgens hen al aandacht en een eventuele extra impuls moet weloverwogen en in afstemming met andere gemeentelijke prioriteiten genomen worden. Het vraagt immers om extra capaciteit en kosten.

Andere besluiten

De gemeenteraad besloot verder om de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit aan te passen en het bestemmingsplan te wijzigingen voor het perceel Hallsedijk 53-55 in Empe. Ook was er unanieme steun voor de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). Ook werd er uitgebreid gesproken over de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Op de agenda stonden namelijk een aantal inhoudelijke en financiële stukken van deze organisatie zoals de voorlopige jaarstukken 2018, de begroting voor 2020 en de kadernota voor de periode 2020-2023. Gelet op de actuele financiële problemen bij de veiligheidsregio liet burgemeester Van Hedel op vragen vanuit de gemeenteraad weten dat de gemeenteraad de komende periode actief wordt geïnformeerd en betrokken bij de verdere ontwikkelingen rondom de veiligheidsregio. De burgemeester benadrukte wel dat inwoners van deze veiligheidsregio voor een relatief laag bedrag een grote mate van veiligheid krijgen dankzij de inzet van de professionals en vrijwilligers die actief zijn binnen de veiligheidsregio VNOG.

De besluitenlijst van deze raadsvergadering en het audioverslag zijn binnenkort op de deze gemeenteraadspagina te vinden.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/de-gemeenteraad-besloot.html