Ga naar de inhoud

Donderdag 16 november: drie raadsfora

woensdag 15 november 2023

Het plan voor goede schoolgebouwen in onze gemeente, de bestuursagenda van de regionale GGD en diverse bestemmingsplannen. Het zijn voorstellen die aan bod komen tijdens de 3 raadsfora op donderdagavond 16 november. Deze vergaderavond is ter voorbereiding van de maandelijkse besluitvormende vergadering, die deze maand gepland is op donderdag 30 november. De avond met de 3 forumvergaderingen begint op 16 november om 19 uur. U bent van harte welkom deze in het gemeentehuis in Brummen bij te wonen.

Om 19 uur start het eerste forum in de raadszaal, namelijk het forum Bestuur. Op de agenda van dit forum staan enkele vaste agendapunten, zoals een terugkoppeling over ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijk regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Ook de lijst met ingekomen en verzonden stukken staat op de agenda. Ook kunnen inwoners inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda van het forum staat. Inwoners die hiervan gebruik willen maken kunnen dit doorgeven aan de raadsgriffier via mailadres griffie@brummen.nl of telefoonnummer (0575) 56 85 31.

Concrete onderwerpen en voorstellen

De agenda van het forum bestuur bevat twee inhoudelijke raadsvoorstellen. Zo stelt het college de raad voor om het normenkader en protocol voor de accountantscontrole 2023 vast te stellen. En wordt de raad gevraagd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken over de bestuursagenda van de regionale GGD. Aansluitend op het forum Bestuur vindt in de raadszaal het forum Sociaal Domein plaats. Op de agenda van dit forum staat 1 raadsvoorstel, namelijk het voorstel om het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2039 vast te stellen. Daarnaast informeert het college de raad in dit forum over de op te stellen visie op een sociale basis en de gewenste algemene voorzieningen in onze gemeente. Ook vragen burgemeester en wethouders hierover een eerste advies van de 6 raadsfracties. Vanaf 20 uur start in vergaderzaal Leuvenheim het forum Fysieke Leefomgeving. Hierin worden 4 bestemmingsplannen besproken waarover de raadsleden op 30 november een besluit gaan nemen. Deze bestemmingsplannen hebben betrekking op het perceel Hazenberg ongenummerd, de Stobbeweg 3 in Tonden, de Leliestraat 1 en Engelenburgerlaan 1 (Concordia) in Brummen. 

Vergaderstukken

De agenda‚Äôs met de achterliggende stukken van de fora kunt u lezen op deze pagina. De beide fora in de raadszaal (forum Bestuur en forum Sociaal Domein) zijn voor belangstellenden live te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. Dit geldt niet voor het forum Fysieke Leefomgeving in vergaderzaal Leuvenheim. 
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/donderdag-16-november-drie-raadsfora