Ga naar de inhoud

Inspirerende visie voor centrum Eerbeek en beek

woensdag 13 oktober 2021

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de structuurvisie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek vast te stellen. Deze visie is een actueel inspiratie- en toetsingskader. Deze geeft een inspirerend beeld richting inwoners, ondernemers en investeerders hoe het centrum van Eerbeek zich kan gaan ontwikkelen. Tegelijkertijd zet ook de gemeente eerste stappen met een uitwerking en uitvoering van onderdelen van de visie. Een stimulans die het centrum hard nodig heeft. Lees meer over de visie op deze speciale pagina.

Het ontwerp van de visie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek heeft van mei tot half juli ter inzage gelegen. Er waren verschillende mogelijkheden om een reactie (zienswijze) te geven: digitaal, schriftelijk en mondeling. Ook konden belangstellenden opmerkingen plaatsen op een interactieve kaart. Wethouder Van Burgsteden is verheugd dat deze werkwijze heeft aangetoond dat iedereen in de gelegenheid was om een reactie te geven. “Een mooi traject waarin we het draagvlak van de plannen hebben kunnen toetsen”, aldus Van Burgsteden.

Waardevolle reacties

 “De afgelopen 2 jaar zijn in het proces om te komen tot deze visie veel ideeën en wensen door inwoners, ondernemers en lokale stakeholders naar voren gebracht,” laat de wethouder weten. “Deze zijn waardevol en bij de visievorming betrokken en waar mogelijk in de visie verwerkt. Uit de reacties en zienswijzen blijkt overigens opnieuw de behoefte bij inwoners en ondernemers aan actie.” 

Aan de slag

In de loop van volgend jaar komt een uitvoeringsprogramma met een prioritering voor de verdere uitwerking en uitvoering. Vooruitlopend hierop starten al verschillende projecten.

Planvorming project Spoorzone
Het gaat hier om een uitwerking voor het gebied van Kerstenterrein, langs het spoor tot en met de stationsomgeving. In het bijzonder wordt hierbij gekeken naar het benutten van de kansen voor recreatie en toerisme. Dit gemeentelijke project is een samenwerking tussen de provincie, de papierindustrie, het waterschap. De keuze voor een invulling van het Kerstenterrein wordt in deze uitwerking gemaakt. De voorbereiding is inmiddels gestart.

Verkenning Eerbeekse beek
Bij dit deelproject gaat het om een verkenning om de beek en directe omgeving in de bebouwde kom alvast te verbeteren

Uitwerking De Wasacker
Centraal bij dit project is een uitwerking van het deelgebied De Wasacker in samenhang met de plannen voor versterken van detailhandel bij de entree van het winkelgebied. Op die wijze faciliteren we een actueel en kansrijk marktinitiatief (de plannen voor de Plus en Action) en voeren we tegelijkertijd infrastructurele aanpassingen door die aansluiten bij de visie.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/inspirerende-visie-centrum-eerbeek-en-beek.html