Ga naar de inhoud

Korte besluitvormende raadsvergadering met zes besluiten

donderdag 5 september 2019

Met het doel om na het zomerreces voortvarend enkele onderwerpen door te laten gaan, heeft de gemeenteraad vanavond zes besluiten genomen, direct aansluitend aan de twee forumbijeenkomsten. Over zeven raadsvoorstellen wenst de gemeenteraad nog met elkaar in gesprek te gaan voordat er een besluit genomen kan worden. Deze voorstellen zijn daarom op de agenda gezet van de reguliere besluitvormende raadsvergadering van 19 september. 

Vier raadsvoorstellen konden direct na de raadsfora besloten worden. Zo werden er twee verordeningen vastgesteld. De raad stelde een verordening vast die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang als één van beide ouders op basis van sociaal medische indicatie tijdelijk niet op de kinderen kan passen. De andere verordening die unaniem werd aangenomen regelt de rechtspositie van raads- en commissieleden. Ook besloot de gemeenteraad om kaders vast te stellen voor de communicatie van de gemeente. Hiermee beschikt de gemeente weer over een eigentijds communicatiebeleid. Tot slot werd er goedkeuring gegeven aan het vergaderschema van de raad voor het vergaderjaar 2020.

Nieuwe stemming over twee motie

De gemeenteraad boog zich ook over twee moties, die voortvloeien uit de bespreking van de perspectiefnota in juni dit jaar. Over deze beide moties staakten toen de stemmen. De spelregels schrijven dan voor dat deze moties in de eerst volgende besluitvormende vergadering opnieuw in stemming worden gebracht. Over beide moties werd nu gestemd en een besluit genomen. De eerste motie ging over de gemeentelijke organisatie. De oproep van de indieners was om de ambtelijke organisatie kritisch tegen het licht te houden vanuit het oogpunt van efficiëntie en daarbij vooral de inzet van beleidscapaciteit te verminderen. Deze motie kreeg geen meerderheid en werd dus verworpen. De tweede motie die nu opnieuw in stemming werd gebracht riep op een deel van de Zutphensestraat met voorrang tot 30-kilometer zone in te richten. Het gaat om het gedeelte ter hoogte van de Spoorstraat tot aan de rotonde bij de Elzenbos. Ook voor deze motie was er geen meerderheid in de raad en werd dit voorstel dus eveneens verworpen. Omdat de geopperde herinrichting kostbaar en complex is om te realiseren, gaat de verantwoordelijke wethouder het gemeentebesluit uitleggen aan een vertegenwoordiging van de betrokken buurtbewoners. Daarbij wordt ook gekeken of eventuele creatieve alternatieven om de verkeersveiligheid op dit weggedeelte te verbeteren wel haalbaar zijn.  

De besluitenlijst van deze vergadering is binnenkort te lezen op deze speciale webpagina van de gemeenteraad. Ook het audioverslag van deze vergadering treft u daar in de loop van volgende week aan.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/korte-besluitvormende-raadsvergadering-met-zeven-besluiten.html