Ga naar de inhoud

Financiële situatie staat centraal in debat over duurzame lening

vrijdag 26 juni 2020

Dat digitaal vergaderen geen belemmering hoeft te geven voor een goed inhoudelijk debat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020. Uiteenlopende onderwerpen gaven hier voldoende ruimte voor. Naast diverse grotendeels unanieme besluiten stond de raad langer stil bij belangrijke thema`s zoals het tegengaan van huiselijk geweld en de opvolger van de duurzaamheidslening. Deze vergadering betekende ook de laatste aanwezigheid van raadslid Erwin te Bokkel en wethouder Eef van Ooijen. Zij namen afscheid van de politieke arena.

De aftrap werd gevormd door de behandeling van de Programmabegroting 2021-2024 van de VNOG. Met het aangenomen amendement wil de raad van Brummen een deel van het positieve resultaat in 2019 laten terugvloeien naar de gemeenten. Zij hebben met elkaar een behoorlijk bedrag opgehoest om de positie van de VNOG te versterken. Ook de programmabegroting van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, de begroting Basismobiliteit / PlusOV, het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over de Dagbesteding  en de budgetaanvraag voor de landschapsbiografie zijn unaniem door raad aangenomen.

Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld heeft geen plek in onze samenleving ligt wethouder Timmer de raad toe. De focus in de uitvoeringsagenda om dit tegen te gaan ligt op een preventieve aanpak. Lokaal organiseren is daarbij een pré en signalen moeten worden opgepikt bij scholen, sportverenigingen en andere relevante locaties. De nieuwe functie van aandachtsfunctionaris speelt daarbij een belangrijke rol. De VVD heeft hierbij wel haar zorgen uitgesproken over het beperkt aantal uren dat deze functionaris heeft. GroenLinks heeft verder aangegeven onder andere benieuwd te zijn hoe de samenwerking in deze ketenaanpak er precies uit komt te zien. Zowel raad als wethouder beamen dat het belangrijk is om het gesprek over dit onderwerp met elkaar aan te blijven gaan in de toekomst. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Toekomstbestendig wonen

Met de verordening Toekomstbestendig wonen is er een opvolger gekomen voor de duurzaamheidslening en komt er ruimte voor inwoners om duurzame maatregelen te treffen voor hun koopwoning. Met het amendement van de VVD wil de partij onder andere de huidige lijst met maatregelen aanmerken als een inspiratielijst, waardoor er in de toekomst gemakkelijk nieuwe maatregelen kunnen worden toegevoegd. Zo worden inwoners gestimuleerd om te blijven zoeken naar nieuwe duurzame maatregelen. Ook dit amendement kon rekenen op brede steun.

Het punt om het beschikbare budget nog verder op te hogen dan het oorspronkelijke advies zorgde voor meer discussie. De worsteling tussen een financieel gezonde gemeente en het verduurzamen van ons woningaanbod leidde tot meerdere schorsingen. Het college bleef tijdens dit debat bij haar standpunt en ontraadde dit amendement vanwege de financiële positie van de gemeente . Uiteindelijk is het voorstel met inachtneming van het amendement aangenomen. Daarbij wordt wel benadrukt dat de raad hierdoor straks een verantwoordelijkheid heeft om keuzes te maken die bijdragen aan een gezonde begroting.

Hulp bij onderzoek

De raad staat achter de door het college ingezette koers om door een onderzoeksbureau extern onderzoek te laten doen naar het sociaal domein. De raad wil hierin tevens medeverantwoordelijkheid tonen door zich beschikbaar te stellen tijdens het zomerreces door de vorming van een ondersteuningsgroep. Wethouder Van Ooijen is blij om te zien dat de raad het onderzoek ondersteunt. Wel wordt meegegeven dat er meer tijd nodig is om een gedegen onderzoek uit te voeren en een terugkoppeling van de resultaten in augustus te vroeg is. Daarnaast sluit de raad zich aan bij het initiatief #stopdelokalebezuinigingen van de gemeente Renkum. Meer info over dit initiatief is te vinden op www.stoplokalebezuinigingen.nl.

Afscheid

Met het afsluiten van de laatste agendapunten is er een einde gekomen aan de aanwezigheid van raadslid Erwin te Bokkel in de Brummense gemeenteraad. Nestor van de raad Mame Douma, collega CDA raadslid Arjan van der Leest en voorzitter Alex van Hedel spreken dierbare woorden over zijn rol in de politieke arena. Ook wethouder Eef van Ooijen heeft afscheid genomen. Na 14 jaar wethouderschap komt hiermee een einde aan zijn politieke inzet voor de Brummense samenleving. Berend Klok bedankt Eef namens het PvDA voor het belangrijke werk dat door hem in die jaren is verricht. Voorzitter Van Hedel benoemt Van Ooijen`s kenmerkende stijl als conceptueel denker en noemt zijn werkzaamheden voor het bestemmingsplan Eerbeek als prestatie van formaat. Een afscheidsreceptie volgt in verband met de coronamaatregelen in september. De afscheidswoorden van wethouder van Ooijen zijn hier terug te lezen.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/kosten-gaan-voor-baten-uit-bij-debat-over-duurzame-lening.html