Ga naar de inhoud

Meerdere foravergaderingen op 4 november

maandag 18 oktober 2021

Van de Regionale Energiestrategie tot een routekaart wonen of van een uitnodigingskader zon en wind tot een beleidsplan voor schuldhulpverlening. De gemeenteraad krijgt tijdens vier verschillende forumbijeenkomsten op donderdag 4 november weer een groot aantal uiteenlopende en vooral ook belangrijke onderwerpen te bespreken. Forumvergaderingen zijn bedoeld als voorbereiding op de besluitvormende raadsvergadering van donderdagavond 18 november. In totaal staan er ditmaal dertien inhoudelijke onderwerpen op de agenda van de fora fysieke leefomgeving, sociaal domein en bestuur en financiën. De fora beginnen om 19.30 uur. 

De fora vinden plaats in het Brummense gemeentehuis. De raadsleden houden vanwege de geldende coronamaatregelen in deze vergaderruimte de nodige afstand en ook andere geldende corona-maatregelen worden toegepast. Gelet op de beperkte ruimte in de raadszaal is de publieke tribune nog niet opengesteld. Tot het eind van dit jaar worden daarom alle raadsvergaderingen live uitgezonden door de lokale omroep, zodat iedereen deze openbare vergaderingen kan blijven volgen.

Meepraten? Dat kan!

Vertrouwd onderdeel bij de fora is het inspreekrecht van inwoners. Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op agenda staat. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met de griffie. Dit kan via het centrale telefoonnummer (0575) 568233 of mailadres griffie@brummen.nl. Vermeldt daarbij uw telefoonnummer, zodat de raadsgriffier met u kan overleggen over de wijze waarop de inspraak (online of schriftelijk) plaats kan vinden.

Gezamenlijke start

Tijdens een raadsforum worden er géén besluiten genomen. Naast de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, verstrekken portefeuillehouders eventueel ook informatie over actuele onderwerpen. Ook de vragenronde en de lijst met ingekomen en te verzenden stukken komen in het forum aan bod. Deze agendapunten komen bij het eerste gezamenlijke deel van de forumvergaderingen aan bod. Dit onder de noemer ‘Forum technische gedeelte’.

Dertien onderwerpen 

Tijdens de drie fora komen in totaal 13 inhoudelijke onderwerpen aan bod. Zes daarvan zijn te vinden op de agenda van het forum Fysieke Leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om het bestemmingsplan Vulcanusweg dat de vestiging van de Aldi mogelijk maakt, de Regionale Energiestrategie en het beleidskader Zon en Wind. Ook een voorstal voor om de transitievisie Warmte vast te stellen wordt besproken, evenals de structuurvisie voor centrum van Eerbeek en de Eerbeekse Beek. Het zesde agendapunt bij dit forum is het actualiseren van een notitie over bodembeheer.

Het forum Sociaal Domein bevat 5 onderwerpen waarvan er 4 als informatiedocument op de agenda staan. Het gaat daarbij om een routekaart wonen en beleidsplannen over schuldhulpverlening en de Wet inburgering. Over het vierde onderwerp, het leerlingenvervoer, wil het college graag ook een inhoudelijke reactie van de raadsleden ontvangen. Het vijfde onderwerp waarover de raad zich buigt is het raadsvoorstel voor de wijziging van de verzamelverordening Participatiewet Ioaw en Ioaz. Aansluitend aan het forum Sociaal Domein begint het forum Bestuur en Financiën, met twee raadsvoorstellen over de wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en het controleprotocol voor de accountantscontrole.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/meerdere-foravergaderingen-op-4-november.html