Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief brengt actueel nieuws over Eerbeek-Loenen 2030

donderdag 6 februari 2020

Deze week heeft het programma Eerbeek-Loenen 2030 de derde editie van haar nieuwsbrief gepresenteerd. Deze is toegestuurd naar iedereen die zich heeft aangemeld via de website www.eerbeekloenen2030.nl. Onder de vlag van het programma Eerbeek-Loenen 2030 hebben de provincie Gelderland, Industriekern Eerbeek-Loenen en de gemeenten Apeldoorn én Brummen de handen ineengeslagen. Dit met als doel het vestigingsklimaat voor de (papier)industrie te verbeteren en de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten. Maar ook zoeken de samenwerkende partijen naar een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas in de papierindustrie. 

Regiodeal

In de nieuwsbrief is onder andere te lezen dat het programma Eerbeek-Loenen 2030 kans maakt op een financiële bijdrage van het rijk. Het programma maakt namelijk onderdeel uit van een regiodeal, die de Cleantech Regio bij het Rijk heeft ingediend. Eerbeek-Loenen 2030 past immers helemaal binnen de ambities van de regio, die zich sterk maakt voor een impuls voor de Cleantech Regio. Deze maand wordt bekend of het Rijk dit verzoekt toekent. 

Gezamenlijkheid

Dit jaar starten drie projecten met de fase van uitwerking van plannen. Het gaat om het wegennet, het Logistiek Centrum Eerbeek en de bedrijfslocatie Mayr Melnhof. Bij al deze projecten speelt de betrokkenheid van inwoners een grote rol. In de komende maanden ligt het accent hierbij vooral op het contact met de direct omwonenden en aangrenzende bedrijven. Daarna worden ook bijeenkomsten georganiseerd om in breder verband de processen en projecten te bespreken.

Inpassingsplannen

Wat betreft het Logistiek Centrum op het Burgersterrein heeft de stuurgroep geconcludeerd dat dit ook financieel kans van slagen heeft. Niet alleen levert een dergelijk logistiek centrum een belangrijke bijdrage aan een sterk vestigingsklimaat voor de papierindustrie in Eerbeek, ook vormt het een belangrijke pijler voor verbetering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het dorp. Er wordt nu gestart met het opstellen van een provinciaal inpassingsplan.

Een ander belangrijk voornemen van de stuurgroep is om ook een provinciaal inpassingsplan op te stellen voor het bedrijf Mayr-Melnhof. Het gaat om een noodzakelijke reparatie van het bestemmingsplan en is gericht op het huidige vergunde gebruik. Dit aangevuld met wijzigingen in bedrijfsvoering voor de korte termijn en met afspraken met de omgeving (zoals de geluidsmuur bij de Poelkampstraat). 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwsbrief-brengt-actueel-nieuws-over-eerbeek-loenen-2030.html