Ga naar de inhoud

Notitie over Sportkompas: verdere professionalisering

donderdag 16 mei 2019

Een aantal organisatorische verbeterpunten en een goede analyse om tot een structureel sluitende begroting te komen. Dat is de kern van de uitgebreide notitie (pdf) die is opgesteld door het nieuwe bestuur van Stichting Sportkompas. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat deze notitie de juiste basis biedt om de volgende stap te zetten in de professionalisering van sport in de gemeente Brummen. De notitie is een belangrijke basis voor het college om de gemeenteraad voor te stellen enkele richtinggevende uitspraken te doen.

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten sporthal De Bhoele te privatiseren en een sportkoepel op te richten. In het voorjaar van 2018 is de Stichting Sportkompas gestart. Zij beheren sporthal De Bhoele, zwembad en sportzaal Rhienderoord en de gymzaal aan de Kloosterstraat. Ook taken op het gebied van sportstimulering worden door de Stichting Sportkompas uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de taken van de buurtsportcoach en de combinatiefunctionaris sport. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad - bij de behandeling van de begroting voor 2019 - gevraagd om een notitie over Stichting Sportkompas. In de afgelopen maanden is het interim stichtingsbestuur hiermee voortvarend aan de slag gegaan.

Noodzakelijke aanpassingen

Het college van B&W bevestigt de analyse dat het stichtingsbestuur een meer voorwaardenscheppende en beleidsvormende rol moet hebben. En dat de uitvoering nadrukkelijker belegd wordt bij het management en medewerkers.. Het college van B&W is bereid mee te werken aan een aanpassing van de statuten. Ook moet een laatste stap gezet worden om de privatisering af te ronden. Het gaat dan om de overdracht van accommodaties naar de stichting. De overeenkomsten tussen gemeente en Sportkompas worden daarop aangepast. Stichting Sportkompas kan zich daardoor beter laten zien als de partij die zelfstandig verantwoordelijk is voor de accommodaties.

Financiële basis

Al in 2018 werd door adviesbureau Synarchis geadviseerd dat een verhoging van de subsidie noodzakelijk is om tot een sluitende begroting te komen. Mede op basis van dat advies èn de notitie van het stichtingsbestuur wordt de gemeenteraad voorgesteld de subsidie structureel met € 50.000 te verhogen. Ook stelt het college voor om subsidieafspraken voor een periode van 4 jaar te maken. De effecten van de wijziging in de BTW-wetgeving is nog een onzekere factor, maar verwacht wordt dat met gezamenlijke inspanningen de financiële consequenties hiervan beperkt zijn. Dit maakt ook dat er geen argumenten meer zijn om de oprichting van een sportbedrijf verder te onderzoeken. Het college stopt dan ook met dit traject.

Uitspraak gemeenteraad

Het is de verwachting dat de gemeenteraad in juni het collegevoorstel en de notitie bespreekt. Met het pakket aan richtinggevende uitspraken van de raad verwacht het college dat een stabiele organisatie kan blijven. Dit met het doel dat Stichting Sportkompas ook in de komende jaren een vaste partner is voor de uitvoering van een veelheid aan sporttaken.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/notitie-over-sportkompas-verdere-professionalisering.html