Ga naar de inhoud

Onderzoek naar alternatieven Logistiek Centrum Eerbeek

dinsdag 23 februari 2021

Met het project Eerbeek-Loenen 2030 werken Provincie Gelderland, gemeente Brummen samen om van Eerbeek een economisch gezond en vitaal dorp te maken. Voor het project Mayr-Melnhof zijn onlangs al de alternatieven voor een verbeterde ontsluiting van het vrachtverkeer gepresenteerd. Inmiddels is ook het alternatievenonderzoek voor de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) in concept beschikbaar. Dit onderzoek is te lezen via www.eerbeekloenen2030.nl. De provincie gaat graag met u in gesprek over dit onderzoek.

Tot 9 november 2020 was het voor iedereen mogelijk om voorstellen in te dienen voor geschikte locaties in (de buurt van) Eerbeek voor een nieuw logistiek centrum. Met de ingediende voorstellen is bepaald welke alternatieve locaties, naast het voormalig Burgersterrein, realistische opties zijn voor een logistiek centrum. Daarbij is gekeken naar doelbereik (voldoet het aan de eisen), haalbaarheid (financieel en juridisch) en effecten op milieu en omgeving (op hoofdlijnen). Dit alternatievenonderzoek wijst uit dat naast het voormalig Burgersterrein ook twee locaties nabij het bedrijventerrein Kollergang verder kunnen worden onderzocht.

Wilt u over de stukken in gesprek?

Mocht u naar aanleiding van deze documenten vragen hebben, of u wilt de provincie Gelderland nog iets meegeven richting besluitvorming, dan horen zij dit graag. Via www.eerbeekloenen2030.nl kunt u zich aanmelden voor een (beeld)belafspraak. Het is daarbij ook mogelijk om met een grotere groep, bijvoorbeeld uw buren of mensen uit de straat het gesprek aan te gaan. 

Vervolg

Zowel de locatie van het voormalig Burgersterrein als die bij nabij de Kollergang worden nu verder onderzocht met behulp van een milieueffectrapport. Wanneer de onderzoeksresultaten van dit rapport bekend zijn en de keuze richting een voorkeurslocatie wordt voorbereid, vraagt de provincie u weer om mee te denken. De resultaten van de onderzoeken zijn, naast het participatieproces met de omgeving, de eigendomssituatie en de financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen voor de uiteindelijke keuze voor de voorkeurslocatie. Vóór vaststelling van het provinciale inpassingsplan volgt er nog een formele inspraakronde.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/onderzoek-naar-alternatieven-logistiek-centrum-eerbeek.html