Ga naar de inhoud

Perspectiefnota 'opmaat' naar opstellen begroting

donderdag 16 juni 2022

Het was al met al een bijzonder raadsdebat vanmiddag. Al om 16.00 uur begon de raadsvergadering. Dit met de verwachting dat de algemene beschouwingen over de perspectiefnota de nodige tijd zouden vergen. Dit was echter niet het geval, want met kernachtige inbreng van de zes fracties, kon de vergadering al na ruim twee uur worden afgerond. Daarbij werd unaniem besloten om de perspectiefnota 2023-2026 als uitgangspunt te hanteren bij het verder opstellen van de programmabegroting voor het komende jaar. Diverse wensen die door de zes fracties zijn ingebracht gaat het college in de komende maanden bestuderen. In september presenteert het college dan een concept-begroting waarin duidelijk wordt of en hoe de wensen zijn verwerkt. De perspectiefnota bevat vanwege de verkiezingen en de bestuurswisseling vooral een feitelijk en financieel beeld. Daarom was er voor de fracties minder behoefte om nu een diepgaand en concreet debat te voeren. Naar verwachting vindt dit wel plaats bij de behandeling van de begroting 2023 dit najaar

In de algemene beschouwingen van de zes raadsfracties kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Denk aan biodiversiteit, leefbaarheid en de impact van de landelijke plannen om het stikstofprobleem aan te pakken. Maar ook ambitie om de gemeentelijke bestuurskracht te versterken en de participatie en verbinding met de samenleving te versterken. Ook werd er aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld woningbouw, het sociaal beleid, energiearmoede, onderwijs en de centra van zowel Brummen als Eerbeek. Ook werd er aandacht gevraagd voor de gemeentelijke financiën en de gemeentelijke begrotingsdiscipline. Het debat kunt u terugkijken via dit televisiekanaal van de lokale omroep. Het college gaat de komende zomermaanden hard aan de slag om de geuite wensen, maar ook de ambities die zijn verwoord in het coalitieakkoord, uit te werken in een concept-begroting. Deze wordt in september aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. De begroting wordt in oktober door de gemeenteraad besproken en uiteindelijk op donderdag 20 oktober vastgesteld.

Andere financiële / bestuurlijke documenten

De Brummense gemeenteraad stelde unaniem de eerste bestuursrapportage over het huidige begrotingsjaar 2022 vast. De raads stemde ook in met de daarin genoemde wijzigingen op investeringen en toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Ook werd het subsidieplafond voor zowel het beleidsveld 'maatschappelijk beleid' als 'gezondheidsbevordering' verhoogd. Eveneens was er unanieme steun van de raad voor een document met een actueel overzicht van de risico’s die een gemeente loopt. Dit overzicht is ook van belang om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. Deze heeft de raad vastgesteld op een bedrag van € 4.296.000.

Kazerne-debat

Het laatste agendapunt op de agenda was een raadsvoorstel over een aantal documenten over de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het gaat dan onder andere over de voorlopige jaarstukken 2021, de concept-programmabegroting 2023-2026 en een voorstel voor een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden rondom de kazernes in de veiligheidsregio (zgn demarcatie). De raad stemde in met deze voorstellen, maar over het voorstel over de kazernes werd wel raadsbreed een amendement (tekstwijziging) ingediend. Het amendement bevat de zienswijze om regionale besluitvorming over de concept-begrotingswijziging 2023 waar het gaat over de taken/verantwoordelijkheden van de gemeentelijke kazernes uit te stellen. Dit om eerst nog een goede nadere analyse uit te voeren naar de budgettaire impact ervan. Burgemeester Van Hedel liet als portefeuillehouder van dit taakveld weten het amendement te steunen. Ook liet hij weten dat het dagelijks bestuur inmiddels ook van mening is om de besluitvorming over dit onderwerp over de zomer heen te tillen. Het amendement werd unaniem aangenomen en maakt daarmee onderdeel van het raadsbesluit uit. 

Binnenkort is de besluitenlijst van de raadsvergadering te vinden op de raadswebsite. Volgende week donderdag 23 juni vindt de reguliere besluitvormende vergadering van de gemeenteraad plaats. 
 

 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/perspectiefnota-opmaat-naar-opstellen-begroting.html