Ga naar de inhoud

Programma water en riolering

dinsdag 22 november 2022

B&W hebben besloten in te stemmen met het programma water en riolering 2023-2027. Het programma wordt in december aan de raad aangeboden ter vaststelling. In het programma staan de doelen en ambities voor de gemeentelijke zorgplichten. Onder deze plichten vallen afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt met klimaatadaptatie, denk hierbij aan wateroverlast en droogte.

Het programma water en riolering is ook voorzien van een kostendekkingsplan waarin de besteding van de rioolheffing wordt verantwoord. Dit is een belangrijk onderdeel van het programma, omdat de gemeente het geld dat binnenkomt aan rioolheffing rechtstreeks moet besteden aan de plannen in het programma water en riolering. Zo weten onze inwoners precies wat we er als gemeente voor doen. 

Drinkbare IJssel

Het college heeft er voor gekozen om de gemeenteraad een extra optie voor te leggen. Namelijk het saneren van de overstort in Empe. Gemeente Brummen heeft namelijk de ambitie om te komen tot een drinkbare IJssel in 2051. Om dit te realiseren is het belangrijk om zo min mogelijk vervuiling naar het oppervlaktewater te brengen. In het programma water en riolering is een aantal maatregelen opgenomen om die vervuiling tegen te gaan. Zoals het afkoppelen van regenwater en een bewustwordingscampagne over klimaatadaptatie. Het saneren van overstorten draagt nog meer bij aan de drinkbare IJssel.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/programma-water-en-riolering.html