Ga naar de inhoud

Veel informatie beschikbaar met oog op Perspectiefnota

vrijdag 31 mei 2019

In juni buigt de gemeenteraad zich over de perspectiefnota 2020-2023 (pdf, 976 kB). Dit document is een belangrijke doorkijk naar de komende vier jaren (2020 tot en met 2023). Op basis van deze nota voert de gemeenteraad een discussie of en zo ja welke specifieke wensen de raad heeft als het gaat om het financieel huishoudboekje voor de komende jaren. Immers, de financiële situatie van de gemeente vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Voordat de raad op donderdag 27 juni 2019 besluiten gaat nemen, is er op 13 juni een speciaal forum waarbij iedereen die dat wil mee kan praten. Op onze website vindt u inmiddels veel informatie die de gemeenteraad gaat betrekken bij de besluitvorming. Naast de concept-perspectiefnota zelf zijn dat ook een aantal informatieve documenten die het college aan de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld.

In de concept-perspectiefnota geeft het college aan dat nog niet alle informatie beschikbaar is. Zo worden er op dit moment nog diverse onderzoeken gedaan op gebied van het sociale domein en ook als het gaat om een extra taakstelling op de ambtelijke organisatie. Maar daarnaast heeft het college de raad drie notities aangeboden waarin de huidige situatie wordt beschreven als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte (pdf, 908 kB) (groen en wegen), de duurzaamheidsambities (pdf, 1MB) en verkeersknelpunten (pdf, 800 kB).

Informatienotitie over het beheer van de openbare ruimte

Maart vorig jaar heeft de gemeenteraad de visie op het beheer van de openbare ruimte vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van de gemeente opgenomen. In die visie is bijvoorbeeld opgenomen dat de openbare ruimte veilig moet zijn en dat het onderhoud in de wijken ‘voldoende’ en de centra ‘goed’ moet zijn. Ook moet er voldoende rekening gehouden worden met zaken zoals inspraak van bewoners, duurzaamheid, klimaat en onze oudere en slechter ter been zijnde inwoners. Dit wensbeeld komt helaas nog niet overeen met de huidige situatie in onze gemeente. Het onderhoud vindt nu op een laag niveau plaats en diverse benodigde onderhoudsmaatregelen worden jaar op jaar uitgesteld.

Voor de uitvoering van deze verbeterplannen is geld nodig. Gezien de financiële positie van de gemeente is het niet realistisch dat alle bezuinigingen van de afgelopen jaren in één keer weggepoetst worden. In de perspectiefnota heeft het college echter wel een eerste aanzet opgenomen voor verbetering van de onderhoudssituatie. In de notitie die nu ter informatie is toegestuurd naar de raad, wordt aangegeven welke maatregelen nu feitelijk noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de openbare ruimte. Daarbij worden de gevolgen van de bezuinigingen van de afgelopen jaren in beeld gebracht. Ook geeft het college aan wat de consequenties zijn van verder uitstel van beheer en onderhoud. De notitie maakt duidelijk dat na jaren van bezuinigen de onderhoudstoestand van de openbare ruimte zorgelijk is. Er is slechts geld voor sober onderhoud en er is nauwelijks geld voor vervanging van slechte wegen, afgestorven plantsoenen of aangetaste bomen.

Bij het oppakken van het onderhoud liggen ook er ook kansen om “wensen” te vervullen. We weten dat het klimaat verandert met aan de ene kant meer kans op extreme buien en aan de andere kant langere perioden van hitte en droogte. De riolering kan de extreme buien niet verwerken. De bomen en struiken kunnen niet tegen de hitte en droogte. Door verwaarloosde plantvakken aan te pakken en een stuk af te graven kunnen ze functioneren als wateropvang bij hevige buien. Het water verdwijnt dan bovendien niet in het riool maar in de grond waardoor het beschikbaar blijft voor de natuur. Als we de plantvakken dan ook nog eens inplanten met soorten die tegen de veranderde klimaatomstandigheden kunnen en goed zijn voor de biodiversiteit slaan we meerdere vliegen in één klap.

Rapportage koersdocument: inzicht in projecten, resultaten en inzet capaciteit

De gemeente Brummen wil een stevige faciliterende rol spelen bij initiatieven die de ambitie Energieneutraal 2030 ondersteunen. In het Koersdocument Duurzame Energie is de faciliterende rol beschreven in de rol van de verbindende overheid en de voorbeeldige overheid. In de programmabegroting is opgenomen dat in het kader van CO2 neutraliteit in 2019 een aantal
activiteiten worden opgestart. Naast deze activiteiten lopen een aantal projecten door die zijn gestart vanuit de uitvoeringsagenda van het Koersdocument Duurzame Energie..Ook is in de programmabegroting opgenomen dat onderzocht wordt of programmatische aansturing van de opgave voor Duurzaamheid mogelijk is door een programmaplan. In deze rapportage wordt inzicht gegeven over de voortgang van de activiteiten en projecten (beschrijving, behaalde resultaten en inzet capaciteit) geschetst. Ook wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten en projecten die nog moeten gaan plaatsvinden. Deze rapportage is te lezen als een aanzet voor een meer programmatische aanpak van het onderwerp energietransitie. 

Notitie met hotspots over verkeerssituaties

De gemeente Brummen krijgt vaak meldingen van inwoners, weggebruikers en dorps- en wijkraden over verkeerskundige knelpunten. We horen ook veel wensen voor maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op straat te verbeteren. Maar op dit moment is hiervoor geen geld beschikbaar. Gebrek aan geld is ook de reden dat we de afgelopen jaren niet hebben kunnen investeren in de openbare ruimte. We richten ons vooral op het in stand houden van wat er is en op het beperken van schade. Toch wil het college de komende jaren, naast regulier beheer en onderhoud, graag bestaande knelpunten aanpakken. Daarom is de notitie ‘Hotspots Mobiliteit 2019-2022’ opgesteld. Deze notitie beschrijft verkeerskundige knelpunten, gebaseerd op meldingen en input van inwoners, dorps- en wijkraden en Veilig Verkeer Nederland. Ook wordt bekeken welke verbetermogelijkheden wenselijk zijn op bepaalde kruispunten, wegen en routes. Om de maatregelen op straat uit te kunnen voeren, is extra geld nodig. Alleen de gemeenteraad kan in haar brede belangenafweging deze middelen beschikbaar stellen. In de concept-perspectiefnota 2020-2023 heeft het college hiervoor aandacht gevraagd.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/veel-informatie-beschikbaar-met-oog-op-perspectiefnota-2020-2023.html