Ga naar de inhoud

Veel meedenkers tijdens avond ‘Spoorzone’

dinsdag 12 september 2023

In een broeierige zaal in het Tjark Rikscentum werd gisteravond door ongeveer tachtig inwoners en ondernemers uit Eerbeek gebrainstormd over het project Spoorzone. Evenals een week daarvoor, waarbij er werd gesproken over het Burgersterrein, werden ook nu weer veel reacties gegeven op de eerste ontwerpen voor de twee deelgebieden die onder de ‘Spoorzone’ vallen: het Elis Ligtleeplein en het Kerstenterrein. “We gaan nu met uw waardevolle inbreng aan de slag,” liet verantwoordelijk wethouder Van de Graaf bij de afsluiting weten.

De avond werd gestart met een inhoudelijke toelichting over de eerste ideeën voor de nieuwe inrichting van het plein bij het station en het braakliggende terrein waar vroeger Machinefabriek Kersten was gevestigd. De uitgangspunten werden geschetst door omgevingsmanager Ralph de Jong en beleidsmedewerker recreatie en toerisme Remon Ridder. Zij gaven aan dat de in 2021 vastgestelde structuurvisie voor het centrum en de beek een belangrijk uitgangspunt is, evenals het doel om als Veluwegebied de toeristen beter te spreiden. Eerbeek kan daar als toegangspoort een rol in vervullen. Vervolgens presenteerde Joep van Baast van het architectenbureau Arcadis de eerste ideeën voor zowel het Elis Ligtleeplein als het Kerstenterrein. Na een korte pauze werd er in 10 verschillende groepen intensief over de eerste schetsen gesproken. 

Elis Ligtleeplein 

In de eerste schetsen van het Elis Ligtleeplein wordt het accent vooral gelegd op een aantrekkelijk verblijfsgebied waar met name de toerist verleid wordt Eerbeek te bezoeken of te gebruiken als opstapplaats richting het Veluwegebied, IJsselvallei en de andere dorpskernen in onze gemeente.. In het ontwerp is duidelijk te zien dat weerszijden van de Coldenhovenseweg als één plein wordt gezien. En door de inrichting komt zowel het industriële karakter van Eerbeek als de ligging aan de rand van de Veluwe goed tot uiting. Dit werd ook breed gewaardeerd door de bezoekers. De meeste vragen en tips hadden betrekking over parkeren en verkeer(sveiligheid). Ook werd er aandacht gevraagd voor een goede afstemming met zowel het Burgersterrein, de Wasacker en de Coldenhovenseweg/Stuijvenburchstraat. 

Kerstenterrein

Een parkachtige invulling staat centraal bij de eerste ideeën voor de invulling van het Kerstenterrein. Naast een meanderende beek met voetpad, is er ook ruimte voor parkeerplaatsen en een gebouw, waarin onder andere een horecafunctie past. Ook dit plan kreeg veel bijval, hoewel er wel vragen waren of de geschetste bebouwing op het terrein niet te groot is. De invulling van groen werd positief ontvangen, maar ook werd aangegeven dat Kerstenterrein ook een (kleinschalige) evenementenfunctie zou moeten behouden. Ook werd diverse malen aangegeven dat de beek niet alleen op dit plein goed zichtbaar en beleefbaar moet zijn, maar bijvoorbeeld ook aan de overzijde van de Stuijvenburchstraat. 

Werk aan de winkel

De presentatie met de eerste schetsen van de twee gebieden die vallen onder de ‘Spoorzone’ zijn binnenkort voor iedereen te zien op deze pagina. Ook zijn ze te bekijken in het Servicepunt in Eerbeek. Medewerkers van de gemeente en Arcadis gaan de komende weken alle inbreng bestuderen en verwerken in een nieuwe tweede versie. Deze wordt dan gepresenteerd op een tweede participatiebijeenkomst op (naar verwachting) eind oktober.

Eventuele vragen of reacties zijn overigens altijd welkom bij de medewerkers van het programmateam Ruimte voor Eerbeek. Dit kan via mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl of het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33. Iedere vrijdagochtend van 9 tot 13 uur kunt u in het Servicepunt ook in gesprek met medewerkers van het programmateam. Planning is dat in het voorjaar 2024 de gemeenteraad een uitspraak doet over de voorgedragen ontwerpen voor het Kerstenterrein en Elis Ligtleeplein. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/veel-meedenkers-tijdens-avond-spoorzone