Ga naar de inhoud

Vuurwerk belangrijk onderwerp voor de gemeenteraad

vrijdag 24 januari 2020

De gemeenteraad trapte de eerste besluitvormende vergadering van 2020 af met een viertal hamerstukken. Dit betekent niet dat er op donderdagavond 23 januari niet gedebatteerd werd. Met 2 moties vreemd aan de orde van de dag zorgden de afschaffing van de verhuurdersheffing en vuurwerk alsnog voor voldoende gespreksstof. Duidelijk werd dat alle raadsleden en collegeleden het eens waren met de intenties achter de moties, maar dat de discussie zich vooral richtte op het gewenste tijdspad en de wijze van uitvoering.

De 4 onderwerpen van de hamerstukken waren divers qua onderwerp. Zo is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast en is er een voorstel aangenomen voor een nieuwe verordening die gaat over de ondergrondse infrastructuur (AVOI). Ook is er een besluit genomen over het aanwijzen van een tweede lid en een plaatsvervangend lid voor de regioraad van de Regio Stedendriehoek. Het laatste raadsvoorstel maakt het mogelijk dat er twee parkeerplaatsen voor aanwonenden nabij het perceel Stuijvenburchstraat 139 in Eerbeek komen.

Vreemd aan de orde van de dag

Raadsleden kunnen over een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd een uitspraak doen. Zij dienen daarvoor een motie vreemd aan de orde van de dag in. De maatschappelijke discussie over vuurwerk en de verhuurdersheffing gaven aanleiding om deze onderwerpen op de agenda te zetten.

Verhuurdersheffing opheffen

Corporaties met meer dan vijftig sociale huurwoningen moeten elk jaar een verhuurdersheffing betalen aan het Rijk. Deze heffing is gebaseerd op de WOZ-waarde van de woningen en is in 2014 ingevoerd om de staatsschuld te verlichten. Met het indienen van de motie wordt het college verzocht om er bij het Rijk zo mogelijk samen met de Gelderse gemeenten, de Provincie en VNG op aan te dringen, dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft en er zo onder andere meer ruimte ontstaat om dit geld in te zetten om het tekort aan betaalbare woningen voor oudere en jonge inwoners op te lossen. Wethouder Timmer geeft in haar reactie aan dat een lobby hierover al is gestart door de VNG.  Brummen is hierbij betrokken. In hoeverre is iets extra’s nodig vraagt zij terug aan de raad. Het belang van een individueel signaal richting Den Haag was hierop een terugkerend antwoord. Na een korte schorsing wordt de motie ongewijzigd aangenomen door 5 van de 7 partijen.

Zoeken naar alternatieven voor vuurwerk

Het laatste onderwerp van deze avond ging over vuurwerk. Meermalen werd geconcludeerd dat iedereen het erover eens is dat het vieren van een jaarwisseling feestelijk zou moeten zijn en de huidige wijze van omgaan met vuurwerk tot onacceptabele overlast en gevaarlijke situaties leidt. De discussie ging voornamelijk over wie de eerste aanzet zou moeten doen om dit onderwerp op te pakken en op welk tempo dit zou moeten gebeuren. Na twee korte schorsingen stemmen 11 raadsleden voor en 7 raadsleden tegen een motie waarmee wordt uitgesproken dat uiterlijk september 2020 een voorstel aan de raad wordt verwoord hoe er hier een start wordt gemaakt richting een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarnaast wordt met de aangenomen motie opdracht gegeven om samen met de Brummense samenleving voor het afsteken van vuurwerk te kijken naar alternatieven waar breed draagvlak voor te vinden is.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/vuurwerk-belangrijk-onderwerp-voor-de-gemeenteraad.html