Ga naar de inhoud

Wethouder: “Omgevingswet? Werk in uitvoering!”

donderdag 7 februari 2019

De Omgevingswet heeft volop aandacht in de gemeente Brummen. “Zoals het er nu naar uit ziet geldt deze nieuwe wet vanaf 2021” licht wethouder Wartena toe. Binnen het college is zij verantwoordelijk voor een zorgvuldige invoering van deze nieuwe wetgeving. “We bereiden ons voor en doen dat stapsgewijs. De impact van deze nieuwe wet is fors. Het is echt een nieuwe manier van werken, die moet leiden tot een omgevingsvisie, omgevingsplannen en nieuwe procedures en werkwijzen. Dit moet uiterlijk in 2026 gereed zijn.” Wartena benadrukt dat een gedegen invoering van deze wet een belangrijke opgave is van het gemeentebestuur én de samenleving in de huidige bestuursperiode.

Het gemeentebestuur heeft vorig jaar besluiten genomen over het stappenplan om de nieuwe wet in te voeren. “In het bestuursprogramma heeft het een belangrijke plek gekregen. Maar tegelijkertijd hebben we met elkaar geconstateerd dat we als gemeente duidelijke keuzes moeten maken. Daarbij is besloten om vijf speerpunten centraal te stellen: het programma Ruimte voor Eerbeek, het actualiseren van het dorpsplan voor Brummen, het sociale domein, duurzaamheid en het op orde krijgen van onze gemeentelijke financiën.“ Deze bestuurlijke keuze betekent volgens de wethouder niet dat de omgevingswet niet in beeld is. “Integendeel. Maar we hebben er wel voor gekozen om als kleinere gemeente niet voorop te lopen met experimenten, maar stap voor stap toe te groeien naar de nieuwe situatie. Juist omdat de nieuwe wet grote impact heeft en een andere manier van werken vraagt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de basis op orde is.” Wartena vervolgt: “Ook moet er duidelijkheid zijn over rollen en verantwoordelijkheden, voordat je een vervolgstap zet. Eén van die vervolgstappen is om in samenspraak met de samenleving de omgevingsvisie te vormen.” Het stappenplan is november vorig jaar (tijdens de behandeling van de begroting 2019) door de gemeenteraad bekrachtigd. Een motie om dit proces te versnellen kreeg geen meerderheid in de raad.

Voorbereidingen

Gelet op de afweging van ambities, prioriteiten en ook capaciteit en financiële mogelijkheden kiest het gemeentebestuur voor een gefaseerde en efficiënte invoering van de nieuwe wet. “Er is sprake van werk in uitvoering”, laat Wartena weten. “De wetgeving geeft aan dat we het als gemeente op een andere manier naar de omgeving moeten kijken. Dit in het belang van onze samenleving. Om dat ook goed waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat we ons goed voorbereiden. Zo staat dit voorjaar in het teken van bewustwording en trainingen van zowel de gemeentelijke medewerkers als ook college- en raadsleden. Hierbij wordt ook ingegaan wie welke rol kan en wil oppakken in dit belangrijke proces. Een kernteam uit onze ambtelijke organisatie gaat de invoering van de omgevingswet begeleiden.”

Voorwaarde

Een ander voorbeeld van de lopende voorbereidingen op de nieuwe wet is volgens Wartena de geografische informatie. “Als we met elkaar een goed gesprek willen hebben over onze leefomgeving, dan moeten we allemaal in één oogopslag die omgeving ook goed in beeld hebben. Daarbij is een goede digitale registratie cruciaal. Hier werken we op dit moment hard aan, zodat we straks klaar zijn voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit stelsel is echt belangrijk, omdat we straks allerlei verschillende onderwerpen, perspectieven en belangen bijeen brengen om vervolgens in samenhang een goede afweging te maken.”

Nadat een aantal voorbereidende stappen dit voorjaar zijn afgerond, volgt na de zomer het vervolgtraject. Denk daarbij aan het opstellen van het plan van aanpak om te komen tot een omgevingsvisie. “We bereiken dan de fase waarin we met de samenleving in een open gesprek willen onderzoeken welke doelen we met de omgevingsvisie willen bereiken”, aldus de wethouder. Overigens ziet het college diverse positieve ontwikkelingen als het gaat om de omgevingswet. “Een voorbeeld is de wijze waarop een burgerinitiatief in het dorp Hall invulling geeft aan hun plannen voor het behoud van een leefbare dorpskern. En ook drie politieke partijen uit de raad hebben veel mensen op de been gekregen tijdens een inspiratiebijeenkomst in Eerbeek eerder deze week. Mooie ervaringen die we met elkaar moeten delen, om zo eensgezind en zorgvuldig stappen te zetten naar een goede invoering van de nieuwe wet.”

Omgevingswet in een notendop

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Het gaat hierbij om de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het gaat om de balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving met het oog op een duurzame ontwikkeling. Doordat er minder regels zijn, maar wel overzichtelijker, is het wettelijke kader beter te begrijpen voor inwoners, ondernemers en overheden. Ook maakt de wet het beheer van en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving eenvoudiger.

De Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter. Het vraagt een integrale manier van werken, in samenhang én afstemming. Flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Een andere manier van werken die wensen uit de samenleving begeleidt en uitgaat van samenwerking met alle betrokken partijen. Het maken van plannen en beleid, maar ook het uitvoeren en evalueren ervan doet de gemeente in samenwerking met de samenleving. Een kwalitatief goede en met de samenleving tot stand gebrachte omgevingsvisie is hierbij noodzakelijk om (bestuurlijke) afwegingen te maken.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/wethouder-wartena-omgevingswet-werk-in-uitvoering.html