Ga naar de inhoud

Zoektocht om te komen tot sluitende conceptbegroting

donderdag 27 augustus 2020

De gemeente Brummen staat voor een stevige opgave om voor de komende 4 jaar een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Dat constateert het college van burgemeester en wethouders. B&W bereiden op dit moment de conceptbegroting voor, die in de loop van september aan de gemeenteraad wordt overhandigd. Deze week heeft het college alvast de raadsleden geïnformeerd over de meest actuele financiële inzichten en mogelijke keuzes om dit najaar een sluitende begroting te kunnen vaststellen. 

Het in een vroegtijdig stadium de raadsleden bijpraten over de gemeentelijke financiën was een afspraak die college en raad in juni dit jaar met elkaar hebben gemaakt. Toen bespraken zij de perspectiefnota en werd duidelijk dat ook dit jaar de gemeente ingrijpende keuzes moet maken. Concludeerde het gemeentebestuur in juni nog dat er een bedrag van ruim 5 ton gevonden moest worden om de begroting sluitend te krijgen, inmiddels is dat bedrag door diverse ontwikkelingen gestegen naar ruim 9 ton. Daarbij stelt het college vast dat het cruciaal is om de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor langere tijd in evenwicht te hebben. De basis moet daarbij op orde zijn en dat vraagt realistisch begroten. 

Maar tegelijk spreekt het college ook uit dat het zo min mogelijk water bij de wijn wil doen waar het gaat om de ambities voor deze bestuursperiode. Juist omdat deze belangrijk zijn voor onze inwoners. Denk daarbij aan het sociaal domein, duurzaamheid en de centra van Eerbeek en Brummen. Een andere belangrijke opgave die aan de orde is, heeft te maken met de algemene reserve. Die moet beter gevuld zijn om mogelijke risico’s op te kunnen vangen. Door de komende jaren extra geld hiervoor te reserveren, wil de gemeente toegroeien naar een weerstandsvermogen dat voldoende is om de risico’s af te kunnen dekken.

Uitgangspunten

Het gemeentebestuur is bezig met een zoektocht om te komen tot een goede balans tussen de gemeentelijke taken en ambities enerzijds en de financiële middelen anderzijds. Daarbij hebben college en raad eerder dit jaar afgesproken vier uitgangspunten te hanteren. Deze zijn verwoord in de perspectiefnota en komen kernachtig hier op neer: 

- Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen
- We gaan maatschappelijke opdrachten samen te lijf en denken hierbij buiten de gebaande paden
- We willen onze basis op orde hebben
- Ambities beschrijven we alleen als er geld is om ze te kunnen uitvoeren

Onzekere factoren

In de komende weken verzamelt het college nog allerlei noodzakelijke informatie om een realistische en sluitende conceptbegroting te kunnen presenteren. Om beter grip te krijgen op het sociaal domein (met 26 miljoen de grootste uitgavenpost voor de gemeente) wordt op dit moment een externe scan uitgevoerd door het bureau Berenschot. De resultaten en adviezen van dit onderzoek worden in september verwacht, zodat de belangrijkste uitkomsten kunnen worden meegenomen in de begroting. 

De concept-begroting zal een mix bevatten van zowel bezuinigingen (het verlagen van de gemeentelijke uitgaven) als verhogingen van de gemeentelijke inkomsten. Hoe dit er uiteindelijk concreet uit gaat zien, wordt in de loop van september duidelijk. Dan heeft het college de conceptbegroting klaar en wordt deze aan de gemeenteraad aangeboden. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk de begroting eind oktober zal vaststellen.

Meer weten? Bekijk dan de pagina Op weg naar de begroting 2021.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/zoektocht-om-te-komen-tot-sluitende-conceptbegroting.html