Ga naar de inhoud

Ondernemers en het coronavirus

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Voor bedrijven zijn er een aantal regelingen getroffen. Lees op deze pagina meer over ondernemen en het coronavirus. Algemene informatie over het coronavirus vindt u hier.

"Met dit bericht wil ik u en alle andere ondernemers in de gemeente Brummen, mede namens het college van burgemeester en wethouders, sterkte wensen om deze lastige periode te overbruggen en de moeilijke beslissingen en keuzes die u nu misschien moet maken," aldus wethouder economie Van Burgsteden. 

Lokale hulp

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO)

Het kabinet stelt een tijdelijke versoepelde regeling (TOZO genaamd) in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Bekijk hier meer informatie over de regeling. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Voor de gemeente Brummen voert het Regionaal Ondernemerssteunpunt (GROS) de regeling uit. Het GROS is een onderdeel van de gemeente Apeldoorn. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure (website van de rijksoverheid), aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

De Tozo (inkomensondersteuning) geldt vooralsnog voor een periode van ten hoogste drie aaneengesloten kalendermaanden. De gemeente waarin je woont voert de regeling uit. De aanvullende inkomensondersteuning vraagt u aan per datum aanvraag of met terugwerkende kracht per 1 maart 2020. u kunt daarbij kiezen tussen een aanvraag voor 1, 2 of 3 maanden.  Dat betekent dat u er ook voor kunt kiezen om per 31 mei aan te vragen voor de komende drie maanden (t/m 31 augustus). Voor alle situaties geldt dat de aanvraag uiterlijk 31 mei 2020 moet zijn ingediend.

U kunt zich hiervoor melden bij het GROS via het online aanvraagformulier. Dit verloopt via de website van de gemeente Apeldoorn. 

Wij vragen u zo spoedig mogelijk van de volgende informatie te voorzien:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Kopie identiteitsbewijs/paspoort
  • Kopie bankpas of laatste bankafschrift (privérekening)
  • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel
  • Indien aanwezig laatste belastingaangifte

Zodra deze gegevens bij ons binnen zijn, handelt Het GROS uw aanvraag zo snel mogelijk af. Het GROS streeft naar een afhandeltermijn van maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de stukken, maar gezien de grote drukte kan dit ook iets langer duren. Wij danken u voor uw begrip. Op de website van de gemeente Apeldoorn heeft het GROS daarnaast een overzicht geplaatst met de meest gestelde vragen en antwoorden.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Alle ondernemers die gemeentelijke belastingen in Brummen betalen kunnen op aanvraag 3 maanden uitstel van betaling krijgen. De betaling hiervan wordt vervolgens verspreid over de resterende maanden. Dit geldt voor alle gemeentelijke belastingen (OZB, BIZ en Afvalstoffenheffing). Heeft u een belastingaanslag die zowel zakelijke als privécomponenten bevat? Dan geldt het aanvragen van uitstel ook voor de privécomponenten. U kunt een aanvraag indienen via belastingen@brummen.nl. Vermeldt hierbij uw aanslagnummer. De medewerkers van belastingen bevestigen uw aanvraag per mail.

Voorlopige aanslag toeristenbelasting

Voor alle ondernemers die te maken hebben met een voorlopige aanslag van de toeristenbelasting:  Omdat het vakantieseizoen voorlopig nog ongewis is versturen wij de voorlopige aanslag voor het jaar 2020 pas op 30 september. Wij baseren de aantallen niet zoals gebruikelijk op die van het voorgaande jaar. Maar aan het einde van het hoogseizoen wordt gekeken naar een realistisch aantal voorlopig in rekening te brengen overnachtingen. Op die manier hopen wij u extra ruimte te geven binnen uw liquiditeit.

Facturatie

Ook in deze tijd proberen wij onze facturen van (lokale) ondernemers met de grootst mogelijke snelheid (zoals gebruikelijk) te betalen.

Noodopvang alleen voor ouders in cruciale beroepen

De rijksoverheid heeft een aantal zeer ingrijpende maatregelen getroffen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Dat gaat om maatregelen op economisch terrein, maar ook om maatregelen op maatschappelijk terrein. We merken allemaal de ingrijpende gevolgen daarvan. Mensen is geadviseerd om thuis te werken en veel ondernemingen hebben de deuren moeten sluiten of zijn niet meer toegankelijk voor publiek. Dat is zwaar. Ook scholen en kinderopvang zijn gesloten. Scholen hebben zo goed als mogelijk thuisonderwijs geregeld, maar het komt er wel op neer dat ouders nu zelf hun kinderen moeten opvangen. De dagelijkse routine is hiermee voor gezinnen abrupt doorbroken. (Fulltime) werken, thuiswerken  en oppassen op kinderen gaan niet goed samen. Dit hebt u waarschijnlijk ook in uw onderneming gemerkt. Daarbij komt dat organisaties of verenigingen waar kinderen anders hun vrije tijd doorbrengen, zoals sportclubs, ook gesloten zijn. En oppas waar ouders in normale omstandigheden gebruik van maken, zoals (groot)ouders, wordt afgeraden. Oudere mensen zijn immers een risicogroep en moeten contacten met kinderen zoveel mogelijk vermijden.

Voor ouders in cruciale beroepen (zie link) heeft de gemeente noodopvang geregeld. Hiermee wil de overheid bereiken dat mensen in de cruciale beroepen, als bijvoorbeeld de zorg, hun werk kunnen blijven doen. De regels omtrent deze noodopvang zijn streng. De noodopvang is  echt alleen bedoeld voor  kinderen  waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben. Ook als  één ouder een cruciaal beroep  heeft moet eerst gekeken worden of in het eigen netwerk een oplossing voor de kinderopvang gezocht kan worden.

Wij hebben gemerkt dat  ouders die geen cruciaal beroep hebben, toch een beroep doen op de noodopvang. Deze aanvragen moeten wij afwijzen, hoe vervelend wij (en de scholen en kinderopvang) dat ook vinden. De noodopvang moet immers beschikbaar blijven voor kinderen uit de doelgroep. Bovendien moeten de groepen klein blijven, om onderlinge besmetting te voorkomen. Hierop wordt strikt toegezien en gehandhaafd.  Wij adviseren ouders die geen beroep kunnen doen op de noodopvang het gesprek aan te gaan met hun werkgever. Wij  merken dat dat voor sommige ouders lastig is.

Uit onze contacten blijkt dat een aantal van u hierover al goede afspraken met uw werknemers heeft kunnen maken. Onze welgemeende complimenten hiervoor. Wij hopen voor een ieder dat werkgevers en  ouders samen  tot gezamenlijke  oplossingen kunnen komen,  bijvoorbeeld door een aanpassing van werktijden. Wij begrijpen dat dit soms lastig kan zijn, maar alleen samen kunnen we naar oplossingen zoeken. Mocht u vragen hebben over de noodopvang, dan kunt u onze website raadplegen of mailen naar noodopvang@brummen.nl. Wij proberen uw vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Contact met de gemeente Brummen

Zit het antwoord niet bij de door u gezochte informatie? Neem dan contact met ons op tijdens onze openingstijden. Vraag naar onze bedrijfscontactfunctionaris Robert Grob.

Landelijke hulp

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid  (NOW) kunnen werkgevers vanaf deze week  een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’ en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Deze noodmaatregel vervangt tijdelijk de werktijdverkortingsregeling. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei. Om het aanvraagproces te versoepelen is het advies om de aangifte loonheffing zo snel mogelijk naar de Belastingdienst te versturen als u dat nog niet gedaan had.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Compensatiemaatregel Mkb

Mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die geraakt zijn door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Vanaf 30 maart 2020 kunnen extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, ook van deze regeling gebruikmaken. Deze Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is vrijgesteld van belastingen en kunt u vrij besteden. U komt in aanmerking als de hoofdactiviteit of een nevenactiviteit van uw onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes en u voldoet aan voorwaarden als maximaal 250 werkzame personen, fysiek gevestigd zijn in Nederland en een verwacht omzetverlies van ten minste 4.000 euro tussen 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. U kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming online indienen via de website van RVO.nl.

Uitstel betaling belastingen

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden. Kijk hier voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Criteria Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers bekend

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Meer informatie over de criteria en aanvragen van de Corona-Overbruggingslening vindt u hier. 

Algemene informatie

Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland

Lees hier de laatste informatie over de gemeentelijke dienstverlening.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren