Ga naar de inhoud

Regeling meerkosten door corona

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te kunnen laten verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg en ondersteuning te verlenen voor diegenen waarvoor dit noodzakelijk is. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen.

De afspraken over de meerkosten zijn neergelegd in de ‘Uitwerking meerkosten Jeugd-wet en WMO – VNG en Rijk’, hier te noemen “de Uitwerking”. Op basis van de Uitwerking is deze regeling meerkosten door gemeente Brummen 2020 opgesteld.
Deze regeling bevat de (aanvullende) spelregels en voorwaarden van de gemeente met betrekking tot de vergoeding van de meerkosten. Bij tegenstrijdigheid tussen de ‘Uitwerking’ en deze regeling is de tekst van deze regeling leidend.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor aanbieders die zorg/ondersteuning leveren op basis van de Raam-overeenkomst MIJ/OV Jeugd, Wmo en MO/BW of subsidieregelingen Wmo en Jeugd en/of op basis van een begrotingssubsidie Wmo, Jeugdwet of Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen) met de gemeente Brummen en voor PGB houders die zorg en ondersteuning inkopen onder de Wmo en Jeugdwet (vanaf 13 maart jl). Tevens kunnen de gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers, vervoerders voor Wmo-dagbesteding, Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer in aanmerking komen voor deze regeling.

Aanbieders kunnen op basis van deze regeling in aanmerking komen voor een vergoeding van hun meerkosten, als zij vanaf de periode van 13 maart 2020 in één of meer maanden in de periode van maart tot en met december 2020 ter uitvoering van de  genoemde regelingen, hulpmiddelencontracten, vervoerscontracten of Persoonsgebonden budget diensten hebben verleend.

Voor de meerkostenregeling voor zorg en ondersteuning op basis van de Raamovereenkomst MIJ/OV Jeugd, Wmo en MO/BW is verder de informatie te vinden op www.zorgregiomijov.nl. Deze regeling betreft de vergoeding van meerkosten vanaf 13 maart tot eind 2020. Als het Rijk en de VNG hun afspraken over de vergoeding van meerkosten verlengen, wordt de werkingsduur van deze regeling daarmee ook verlengd.

Wat zijn meerkosten?

Meerkosten zijn directe extra gemaakte kosten die:

 • een aanbieder maakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de coronamaatregelen gelden
 • duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het volgen van de richtlijnen van het RIVM
 • onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden
 • noodzakelijk zijn om de gewenste zorg en ondersteuning te kunnen blijven continueren die voldoet aan de RIVM-richtlijnen
 • niet al op andere wijze zijn gecompenseerd, bijvoorbeeld via de tijdelijke declaratieregeling (inclusief continuïteitsbijdrage) of via de Stimuleringsregeling eHealth Thuis.

Meerkosten die gecompenseerd worden

We vragen van aanbieders een algemene motivering over waarom middelen nodig waren of hoe deze zijn ingezet.

 • Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen.
 • Extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren.
 • Aanpassen van locaties (niet bouwkundig) om de 1,5 meter afstand te organiseren.
 • Bouwkundige ingrepen om locaties geschikt te maken kunnen alleen gedeclareerd worden als aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstand. Van deze kosten wordt 20% vergoed, de overige 80% wordt gezien als investering in de reguliere bedrijfsvoering van de aanbieder.
 • Extra inhuur van personeel, ofwel tijdelijke uitbreiding arbeidsovereenkomsten van bestaand personeel, vanwege verminderde inzetbaarheid van bestaand personeel als gevolg van de coronamaatregelen (richtlijn: thuisblijven bij lichte klachten) of juist vanwege extra werkzaamheden als gevolg van de coronamaatregelen. Facturen voor reeds bestaande projecten kunnen niet gedeclareerd worden
 • Beschikbaarstelling van quarantaineopvang.
 • Voor Zorgvervoer geldt dat, naast kosten voor aanschaf beschermingsmiddelen en desinfectiemiddelen, alleen de kosten voor tijdelijke aanpassing van het vervoer worden gecompenseerd. Dit betreft enkel een tijdelijke fysieke aanpassing van het voertuig om aan de RIVM richtlijnen te voldoen worden vergoed.

ICT-kosten en telefoniekosten

Deze kosten komen alleen voor vergoeding meerkosten in aanmerking op basis van het volgende kader:

 • Er wordt geen vergoeding verstrekt voor de aanschaf van hardware. Dit wordt gezien als een investering van de aanbieder voor haar reguliere bedrijfsvoering.
 • Aanschaf van software wordt alleen vergoed als die extra aangeschaft moest worden om de alternatieve zorgverlening mogelijk te maken. Onder die voorwaarde kan de aanschaf van software vergoed worden tot een maximum van 1/3 deel van de aanschafkosten. Het overige 2/3 deel wordt ook gezien als een investering van de aanbieder voor haar reguliere bedrijfsvoering.
 • Extra telefoniekosten kunnen vergoed worden op basis van het verschil tussen de factuur voor deze kosten over de maand januari 2020 en de factuur over respectievelijk de maanden maart, april, mei en juni 2020.

Wanneer worden meerkosten vergoed?

De gemeente vergoedt de meerkosten die een aanbieder heeft gemaakt als:

 • de meerkosten voldoen aan de beschrijving onder het kopje ‘meerkosten die gecompenseerd worden’
 • de meerkosten aantoonbaar zijn en met bewijsmiddelen zoals facturen of overeenkomsten zijn onderbouwd
 • de meerkosten niet al op een andere wijze zijn/worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via de tijdelijke declaratieregeling of via de Stimuleringsregeling eHealth Thuis. Een aanbieder kan meerkosten bijvoorbeeld niet èn via de omzetcompensatie èn via de meerkostenregeling vergoed krijgen.
 • de aanbieder bij het maken van meerkosten naar oordeel van de gemeente doelmatig te werk is gegaan. Bijvoorbeeld: een aanbieder moet eerst vrij beschikbaar eigen personeel inzetten of vrij beschikbaar personeel van een andere aanbieder lenen, alvorens uit te wijken naar extern personeel. Indien twijfel ontstaat kan er door de gemeente aanvullende argumentatie worden opgevraagd.
 • de aanbieder bij het maken van de meerkosten naar oordeel van de gemeente proportioneel te werk is gegaan. Extra ruimte creëren staat bijvoorbeeld niet gelijk aan een grootscheepse verbouwing van de ruimte. Indien twijfel ontstaat kan er door de gemeente aanvullende argumentatie worden opgevraagd.
 • bij alternatieve dienstverlening die de waarde/het budget van de subsidieverlening/ opdracht/indicatie overschrijdt: de aanbieder toestemming van de gemeente heeft gekregen voor het inzetten van deze dienstverlening. Zonder deze toestemming komt een aanbieder niet in aanmerking van een vergoeding van de eventuele meerkosten.

Wat is de procedure voor het aanvragen van compensatie meerkosten?

Voor het aanvragen van compensatie meerkosten moet gebruik gemaakt worden van het voorgeschreven aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de website van de zorgregio mij/ov www.zorgregiomijov.nl. Zorgaanbieders die vallen onder de Raamovereenkomst MIJOV Jeugd, Wmo en MO/BW sturen de aanvraag naar de zorgregio. Daar vindt een 1e beoordeling plaats en wordt vervolgens de aanvraag doorgezonden naar de betreffende gemeente(n). De overige aanbieders, voor wie deze regeling van toepassing is, sturen de aanvraag rechtstreeks naar de gemeente.

Met leveranciers hulpmiddelen zijn nog landelijk gesprekken gaande voor vergoeding meerkosten en de wijze waarop deze moet worden ingediend. PGB houders kunnen het aanvraagformulier extra kosten vanwege Corona invullen en insturen. Het format aanvraagformulier en de procesbeschrijving zijn te vinden op de website van PerSaldo

Aandachtspunten bij de aanvraag:

 • Per domein (Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen) moet een aparte declaratie worden ingediend voor de meerkosten. In aanvraagformulier onder tabblad gegevens aanbieder het betreffende domein achter de naam zetten
 • Per soort meerkosten één of meerdere bewijsstukken bijvoegen waaruit het bedrag en soort te herleiden en controleren valt. Te denken valt aan een factuur, huurovereenkomst of tijdelijke arbeidsovereenkomst. Bij meerdere aanvraagformulieren(voor meerdere domeinen en/of gemeenten) hoeven bewijsstukken die voor meerdere aanvraagformulieren als onderbouwing dienen, slechts één keer ingediend te worden.
 • Vervoerders van het routegebonden vervoer en vraagafhankelijk kunnen aanvragen meerkosten in dienen bij de onder de gemeenschappelijke regelingen vallende uitvoeringsorganisatie PlusOv. Vergoeding en verantwoording vindt binnen de begroting van PlusOv plaats.
 • De meerkostenregeling loopt van 13 maart tot en met 31 december 2020. De declaratie van meerkosten voor deze periode moet uiterlijk 31 januari 2021 ingediend zijn door middel van het voorgeschreven aanvraagformulier. Uiterlijk 1 maart 2021 komt antwoord van de gemeente over de hoogte van de compensatie.

Na antwoord van de gemeente kan de factuur worden ingediend ter hoogte van de compensatie. Uitbetaling van de compensatie vindt plaats in de vorm van een voorschot.

Planning

•    13 maart 2020 tot en met 31 december 2020
•    Uiterlijk indienen aanvraagformulier 31 januari 2021
•    Reactie van de gemeente 1 maart 2021
•    Uiterlijk indienen van de factuur 15 april 2021

De gemeente beoordeelt alle ingediende aanvragen op conformiteit met de hierboven gestelde kaders; en beoordeelt of er sprake is van stapeling van declaraties. Meerkosten kunnen niet meerdere keren worden gedeclareerd. Als er sprake is van meerkosten die voor meerdere domeinen wordt ingezet (bijvoorbeeld beschermingsmiddelen), verdeelt aanbieder die meerkosten over de domeinen naar rato van het aandeel domein waarvoor deze wordt ingezet. Als de aanvraag niet aan alle eisen voldoet, of bepaalde opgevoerde meerkosten komen niet voor declaratie in aanmerking, wordt aanbieder in de gelegenheid gesteld deze te corrigeren. Het landelijke budget voor compensatie van meerkosten is leidend voor de gemeente om de hoogte van de individuele compensatie te bepalen.

Rechtmatigheid, controle en eindverantwoording/eindafrekening

De compensatie voor de meerkosten worden in eerste instantie uitbetaald als een voorschot. Na 2020 zal gekoppeld aan de reguliere jaarlijkse verantwoording ook een eindafrekening over de meerkosten plaatsvinden. Hiervoor wordt aangesloten bij de landelijke richtlijn. Dit kan leiden tot een terugvordering van (een deel van) de compensatie van de meerkosten. Bij de eindverantwoording is het voor gemeente en zorgaanbieders belangrijk om tot een vastgestelde afrekening van de financiële effecten van Corona te komen. De gemeente kan daarvoor de declaraties van de zorgaanbieders voor meerkosten controleren op rechtmatigheid. Bij vragen en onduidelijkheden vindt eerst afstemming plaats en kan gemeente verzoeken om nadere informatie en onderbouwing.
Bij (vermoeden van) misbruik hebben gemeenten het recht om niet te betalen, betalingen stop te zetten en/of geld terug te vorderen. Daarnaast kan de gemeente steekproefsgewijs controles uitvoeren om juiste uitvoering van de regeling te borgen.