Ga naar de inhoud

Bestuurlijke informatie

Programmabegroting

De gemeenteraad stelt ieder jaar de programmabegroting vast. In de programmabegroting staat waar we geld voor beschikbaar stellen. De gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 31 oktober 2019 de programmabegroting voor 2020 vastgesteld. Er is ook een begroting in een oogopslag (pdf, 2,8 MB) gemaakt.

Bestuursrapportage

Het college houdt de raad gedurende het jaar financieel en inhoudelijk op de hoogte. Twee keer per jaar presenteert het college de stand van zaken in de bestuursrapportage:

Jaarrekening

In de jaarrekening vindt u de financiële balans van het afgelopen jaar. Hoeveel geld is er binnengekomen en hoeveel geld hebben we uitgegeven?

Coalitieakkoord en bestuursprogramma 2018-2022

De belangrijkste punten waaraan de partijen binnen het college willen werken staan in het coalitieakkoord ‘De kracht van Brummen, een duurzaam perspectief' (pdf, 636 kB).

Het nieuwe college heeft het coalitieakkoord uitgewerkt in een bestuursprogramma 'De kracht van Brummen, een duurzaam perspectief' (pdf, 953 kB). Dit programma is op donderdag 18 oktober raadsbreed door de gemeenteraad omarmt. Het is aan het college om de ambities uit dit programma in de komende vier jaar uit te bouwen. Via perspectiefnota en programmabegroting kan de gemeenteraad waar nodig sturing geven. 

Perspectiefnota

Met de perspectiefnota bepaalt de raad de koers van onze gemeente de komende jaren. Ook is de nota het inhoudelijke en financiële kader voor het uitwerken van de begroting. Doorgaans wordt de perspectiefnota in juni door de gemeenteraad besproken en vastgesteld. .

Raadssite

Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de data, agenda’s, stukken en geluidsopnames van de vergaderingen van de gemeenteraad.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. U kunt daarvoor een Wob-verzoek bij ons indienen. Een Wob-verzoek richt u per brief aan de gemeente. Wilt u mondeling documenten aanvragen? Neem dan contact met ons op. Kijk voor informatie over het indienen van een Wob-verzoek op de website van de Rijksoverheid.

Bestuurlijke documenten

Het gemeentebestuur neemt op uiteenlopende terreinen besluiten. Denk aan verordeningen, beleids- en kadersnotia’s. Veel van deze beleidsdocumenten kunt u vinden op de website overheid.nl. Een aantal andere documenten vindt u hieronder. 

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Toekomstvisie_2030_Innoveren_met_oude_waarden.pdf PDF 2 MB Download
Kaders_Financieel_gezond_Brummen_zoals_vastgesteld_en_met_addendum_2019.pdf PDF 157 KB Download
Plan_van_Aaanpak_organisatie_ontwikkeling_10_april_2015.pdf PDF 958 KB Download
onderwijsachterstandenbeleid_2011.pdf PDF 425 KB Download
raadsvoorstel_integraal_huisvestingsplan_2008.pdf PDF 121 KB Download
beheerplan_wegen_2016-2020.pdf PDF 430 KB Download
uitvoeringsplan_van_afval_naar_grondstof_2015.pdf PDF 642 KB Download
Speelplan_Brummen_kiest_voor_creatief.pdf PDF 10 MB Download
Landschapscontract_uitvoeringsprogramma_landschapsregeling_Brummen_2019-2023.pdf PDF 888 KB Download
afvalbeleidsplan_2013-2017.pdf PDF 385 KB Download
nota_faunabeheer.pdf PDF 2 MB Download
landschapsbeleidsplan_2008.pdf PDF 2 MB Download
bosplan.pdf PDF 7 MB Download
structuurvisie_centrum_Brummen_dec2011.pdf PDF 29 MB Download
kwaliteitsimpuls_brummen_bronkhorst.pdf PDF 2 MB Download
brugverbinding_brummen_bronkhorst.pdf PDF 2 MB Download
basismobilteit_op_weg_2015.pdf PDF 591 KB Download
groen_werken_leidraad.pdf PDF 316 KB Download