Ga naar de inhoud

Financieel gezonde gemeente

Op donderdag 16 mei presenteerde het college, onder aanvoering van wethouder Financiën Steinweg, de concept-perspectiefnota 2020-2023. Een document dat de gemeenteraad een basis biedt om richting te geven aan de koers van de gemeente Brummen. Een koers die onder druk staat vanwege de lastige financiële situatie van de gemeente: de bodem van de spaarpot is in zicht. De vraag op welke manier en in welk tempo de gemeente invulling gaat geven aan haar ambities is actueel. Maar ook hoe we er voor zorgen dat ook het gemeentelijk huishoudboekje op orde is. Juni dit jaar neemt het gemeentebestuur hierover concrete besluiten. In de afgelopen maanden werd er al een voorschot genomen op dit vraagstuk. Het college presenteerde begin maart 2019 al een notitie (pdf, 1 MB) waarin uiteenlopende mogelijkheden staan om een balans te vinden tussen ambities en de gemeentelijke financiën. Ook het inwonerspanel werd hierover bevraagd.

De financiële situatie in een notendop

Na het aantreden van het college juni vorig jaar werd als vrij snel duidelijk dat de gemeente Brummen aan de vooravond staat van het maken van belangrijke keuzes. Eén van de vijf speerpunten in het bestuursprogramma is namelijk er voor te zorgen dat de gemeentelijke financiën op orde zijn. Dit betekent ieder jaar een sluitende begroting, maar ook zorgen voor een beter gevulde spaarpot. Dit om risico’s en tegenvallers op te kunnen vangen. De spaarpot is slecht gevuld omdat Brummen na 2011 moest herstellen van de economische crisis. Maar ook krijgen we als gemeente minder geld van het rijk. Een andere oorzaak is dat we verantwoordelijk zijn geworden voor veel extra taken, denk aan het hele sociale domein. Maar die overdracht is wel gepaard gegaan met een flinke en oplopende korting op het budget dat daaraan verbonden is. Tot slot kiezen we er voor de lokale lasten voor inwoners laag te houden. Zo zijn deze de laatste vijf jaar steeds gedaald.

Keuzes maken in juni, nu informatie vergaren

In juni 2019 neemt de gemeenteraad beslissingen om financieel gezond te worden. Maar voordat het zover is eerst met elkaar goed de situatie in beeld gebracht. Vooral de periode maart tot mei werd daarvoro uitgetrokken. Samen met de gemeenteraad zijn afspraken gemaakt om er op een zorgvuldige manier voor te zorgen dat de gemeente weer een vitale en financieel gezonde gemeente wordt. Op 21 februari 2019 heeft de raad aangegeven welke financiële uitgangspunten belangrijk zijn. Deze kaders zijn nu aangevuld met het document waarin het college allerlei mogelijkheden schetst waarmee de gemeente Brummen financieel gezonder kan worden. Het gaat om een inventarisatie van bijstellingen van beleid en ambities, bezuinigingen of juist mogelijkheden om extra inkomsten te krijgen. Het is een praatstuk, een informatiedocument voor de gemeenteraad. Het bevat géén besluiten of voorstellen. Maar het is wel bedoeld om inzicht te geven op welke manier de wensen en ambities kunnen worden aangepast aan de financiële mogelijkheden van de gemeente. Over dit document hebben raadsfracties (technische) vragen gesteld, waarop het college een antwoord heeft gegeven.

In maart: brede raadpleging via inwonerpanel

Bij het maken van keuzes in juni wil het gemeentebestuur ook rekening houden met draagvlak in onze samenleving. Daarom is in maart een onderzoek gestart onder het inwonerspanel Brummen Spreekt. De inmiddels ruim 1.200 panelleden hebben vragen voorgeschoteld gekrgen over welke taken en ambities zij belangrijk vinden en welke niet. En hoe zij aankijken tegen mogelijke bezuinigingsvoorstellen. Op donderdag 25 april presenteerde onderzoeksbureau Moventem de eindrapportage en een overzichtelijke samenvatting. De uitkomsten van dit onderzoek vormen een bouwsteen voor het college en de gemeenteraad als het gaat om het opstellen en vaststellen van de perspectiefnota 2020-2023. Maar ook de eerste bestuursrapportage over het huidige jaar 2019.

Op donderdag 16 mei presenteerde het college een concept-voorstel voor zowel de perspectiefnota 2020-2023 als de eerste bestuursrapportage 2019. Op donderdagavond 13 juni organiseert de gemeenteraad een speciaal raadsforum over beide documenten. Iedereen die dat wil kan dan meespreken over beide documenten. Geef dit wel tijdig aan bij de griffie van de gemeenteraad. De besluitvorming door de gemeenteraad vindt plaats tijdens twee vergaderingen. Het debat start op dinsdagavond 25 juni om 19.00 uur in het gemeentehuis. Het tweede en afsluitende deel van deze vergadering is op donderdag 27 juni. Deze vergadering begint om 16.00 uur.