Ga naar de inhoud

Financieel gezonde gemeente

Op donderdag 7 maart presenteerde wethouder Steinweg (financiën) een notitie (pdf, 1 MB) waarin uiteenlopende mogelijkheden staan om een balans te vinden tussen ambities en de gemeentelijke financiën. Want op welke manier en in welk tempo gaat de gemeente invulling geven aan haar ambities? En hoe zorgen we er voor dat ook het gemeentelijk huishoudboekje op orde is? Juni dit jaar neemt het gemeentebestuur hierover concrete besluiten. Maar in de maanden maart en april staat informatieuitwisseling centraal.

De financiële situatie in een notendop

Na het aantreden van het college juni vorig jaar werd als vrij snel duidelijk dat de gemeente Brummen aan de vooravond staat van het maken van belangrijke keuzes. Eén van de vijf speerpunten in het bestuursprogramma is namelijk er voor te zorgen dat de gemeentelijke financiën op orde zijn. Dit betekent ieder jaar een sluitende begroting, maar ook zorgen voor een beter gevulde spaarpot. Dit om risico’s en tegenvallers op te kunnen vangen. De spaarpot is slecht gevuld omdat Brummen na 2011 moest herstellen van de economische crisis. Maar ook krijgen we als gemeente minder geld van het rijk. Een andere oorzaak is dat we verantwoordelijk zijn geworden voor veel extra taken, denk aan het hele sociale domein. Maar die overdracht is wel gepaard gegaan met een flinke en oplopende korting op het budget dat daaraan verbonden is. Tot slot kiezen we er voor de lokale lasten voor inwoners laag te houden. Zo zijn deze de laatste vijf jaar steeds gedaald.

Keuzes maken in juni, nu informatie vergaren

In juni 2019 neemt de gemeenteraad beslissingen om financieel gezond te worden. Maar voordat het zover is gaan we eerst met elkaar goed de situatie in beeld brengen. Vooral de komende twee maanden trekken we daar voor uit. Samen met de gemeenteraad zijn afspraken gemaakt om er op een zorgvuldige manier voor te zorgen dat de gemeente weer een vitale en financieel gezonde gemeente wordt. Op 21 februari 2019 heeft de raad aangegeven welke financiële uitgangspunten belangrijk zijn. Deze kaders zijn nu aangevuld met het document waarin het college allerlei mogelijkheden schetst waarmee de gemeente Brummen financieel gezonder kan worden. Het gaat om een inventarisatie van bijstellingen van beleid en ambities, bezuinigingen of juist mogelijkheden om extra inkomsten te krijgen. Het is een praatstuk, een informatiedocument voor de gemeenteraad. Het bevat géén besluiten of voorstellen. Maar het is wel bedoeld om inzicht te geven op welke manier de wensen en ambities kunnen worden aangepast aan de financiële mogelijkheden van de gemeente.

In maart: brede raadpleging via inwonerpanel

Bij het maken van keuzes in juni wil het gemeentebestuur ook rekening houden met draagvlak in onze samenleving. Daarom wordt medio maart een onderzoek gestart onder het inwonerspanel Brummen Spreekt. De bijna 1.100 panelleden krijgen vragen voorgeschoteld over welke taken en ambities zij belangrijk vinden en welke niet. En hoe zij aankijken tegen mogelijke bezuinigingsvoorstellen. De uitkomsten van dit onderzoek vormen dan een bouwsteen voor het college en de gemeenteraad als het gaat om het opstellen en vaststellen van de perspectiefnota 2020-2023. Maar ook de eerste bestuursrapportage over het huidige jaar 2019. Personen uit de gemeente die nog geen lid zijn van het panel maar wel willen meedoen aan dit onderzoek, kunnen zich (gratis) aanmelden via www.brummenspreekt.nl.