Ga naar de inhoud

Perspectiefnota 2022-2025

De perspectiefnota 2022-2025 staat in het teken van een financieel herstelplan. Ze schetst kaders en ontwikkelingen per focusgebied en basistaak. Als de raad zich kan vinden in het herstelplan, werkt het college de begrotingsprogramma’s verder uit in de conceptbegroting 2022.

Een jaar geleden is een start gemaakt met een heroriëntatie van de gemeentelijke begroting. College en raad hebben toen vier uitgangspunten vastgesteld om te komen tot keuzes. In 2020 is vooral gewerkt aan het uitgangspunt ‘basis op orde’. Door realistisch te begroten en kosten niet vooruit te schuiven, ligt er een fundament voor een robuustere gemeente in de komende jaren.

Financieel herstelplan

“Versterken van de positie van Brummen, en daarmee de inwoners, is de leidraad van deze perspectiefnota”, zegt wethouder financiën Ine van Burgsteden. Het financieel herstelplan in de nota is onderdeel van het regime van preventief financieel toezicht door de provincie. Het plan leidt tot een ruim voldoende weerstandsvermogen in 2028. Vanaf 2023 zijn structurele lasten en baten weer in evenwicht. Hierdoor kan de gemeente elk jaar een bedrag toevoegen aan de algemene reserve. In de begroting 2021 is al zo'n ‘spaarprogramma’ opgenomen. Naast het spaarprogramma houdt de meerjarenbegroting rekening met structureel stijgende kosten door toename van de zorgvraag en oplopende tarieven. Ook zijn de besparingen meegerekend die het rapport ‘Naar een evenwichtig sociaal domein’ oplevert. Deze besparingen zijn cruciaal in het financieel herstel.

Van Burgsteden stelt dat het college in de perspectiefnota terughoudend is met het formuleren van nieuwe ambities. “Simpelweg omdat de financiën ontbreken, maar ook omdat het niet passend is in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen”.

Versterken structuren met Brummen Robuust

Onder de noemer Brummen Robuust werkt de gemeente samen met de provincie op drie gebieden:

  1. versterking van economie, leefbaarheid en duurzaamheid in Eerbeek via Eerbeek Loenen 2030;
  2. versterking van de financiële positie via het Financieel Toezicht;
  3. versterking van bestuurskracht via een Maatwerktraject Vitaal Bestuur.

Deze drie gebieden zijn nauw met elkaar verweven. De gemeente zal de bestuurskracht moeten versterken om de taken in Eerbeek in eigen regie te kunnen organiseren nadat de provincie de lopende projecten heeft afgerond. Dit kan alleen met een sterkere financiële positie. “De samenwerking met de provincie verloopt plezierig en is constructief”, zegt wethouder Van Burgsteden. “De provincie stelt menskracht en middelen beschikbaar voor de projecten in Eerbeek en het bestuurskrachtonderzoek.”

Op weg naar de begroting 2022

De gemeenteraad behandelt de perspectiefnota op 3 en 17 juni. De uitkomst hiervan vormt de start van het opstellen van de nieuwe begroting voor 2022.

  • 3 juni: speciaal raadsforum over de Perspectiefnota 2022-2025, de jaarstukken 2020 en 1e bestuursrapportage 2021 (lees meer)
  • 10 juni regulier forum over de gebruikelijke onderwerpen (voorstellen)
  • 11 juni: eerste korte reactie van de 8 fracties op de perspectiefnota via een bijdrage in GemeenteThuis
  • 17 juni vanaf 19.00 uur: besluitvormende (online) raadsvergadering over Perspectiefnota 2022-2025, Jaarstukken 2020 en 1e Bestuursrapportage 2021 (lees meer)

Belangrijke documenten