Ga naar de inhoud

Op weg naar Perspectiefnota 2023-2026

Ook dit voorjaar heeft het (demissionaire) college een perspectiefnota gemaakt. Deze heeft een andere opzet dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met gemeenteraadsverkiezingen en de coalitievorming die daarop volgde. De perspectiefnota 2023-2026 heeft daardoor een beperkte omvang. Passend bij haar demissionaire status schetst het college vooral de financiële uitgangssituatie zonder hierin politieke keuzes/voorstellen in op te nemen. 

Juni is traditiegetrouw een maand waarin het gemeentebestuur de gemeentelijke financiën en gemeentelijke koers bespreekt. Zo buigt de raad zich in juni over het jaarverslag (de jaarstukken) 2021. Maar ook verdiepen de raadsleden zich in de eerste bevindingen in het lopende begrotingsjaar (de bestuursrapportage 2022). Bij het bepalen van de gemeentelijke koers in deze periode speelt de perspectiefnota altijd een belangrijke rol. Het huidige demissionaire college heeft recent diverse financieel inhoudelijke documenten vastgesteld en doorgestuurd naar de nieuwe raad. In samenhang met het op 18 mei door vier partijen gepresenteerde coalitieakkoord, kan het gemeentebestuur in juni hierover het inhoudelijke debat aangaan. 

In de vorige perspectiefnota (2022-2025) en de huidige begroting speelt het financieel herstelplan een belangrijke rol. Dit plan heeft een stevig fundament gelegd om de financiële positie van de gemeente robuuster te maken. Desalniettemin constateert het demissionaire college dat er op dit moment veel speel in de samenleving: lokaal, maar ook nationaal en internationaal. Dat vraagt ook in de komende tijd van het gemeentebestuur weloverwogen keuzes. Het accent hierbij ligt naar verwachting in het najaar, als de nieuwe gemeenteraad de begroting 2023 gaat bespreken en vaststellen. 

Behandeling van perspectiefnota 

Tijdens een forum op donderdagavond 2 juni bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2023-2026. Evenals de eerste rapportage over het huidige begrotingsjaar 2022. Ook komt een document aan bod met een actueel overzicht van de risico’s die een gemeente loopt. Besluitvorming hierover vindt plaats tijdens een raadsvergadering op donderdag 16 juni (aanvang 16.00 uur). De uitkomsten van deze vergadering neemt het college mee in de komende maanden, wanneer het de nieuwe begroting voor 2023 gaat opstellen.

Belangrijke data

Enkele belangrijke momenten in het besluitvormingsproces zijn: 

  • maandag 30 mei 2022: benoeming nieuw college van burgemeester en wethouders
  • donderdag 2 juni om 19.00 uur: speciaal raadsforum over de Perspectiefnota 2023-2026, risico-inventarisatie voor bepaling benodigde weerstandsreserve en 1e bestuursrapportage 2022
  • 9 juni om 19.00 uur: regulier forum over de gebruikelijke onderwerpen (waaronder de jaarstukken 2021)
  • 16 juni vanaf 16.00 uur: besluitvormende (online) raadsvergadering over Perspectiefnota 2023-2026, 1e Bestuursrapportage 2022 en risicoinventarisatie weerstandsvermogen 

Belangrijke documenten