Ga naar de inhoud

Op weg naar Perspectiefnota 2024-2027

In juni bespreekt de gemeenteraad de nieuwe perspectiefnota voor de periode 2024-2027. Met dit document geeft de raad aan wat ze belangrijk vinden voor de programmabegroting die in het najaar wordt opgesteld. Aan de hand van de perspectiefnota kan de raad ook discussiƫren over de gewenste koers.

Het belang van de perspectiefnota

In een programmabegroting legt de gemeenteraad vast voor welke activiteiten en doelen we geld uitgeven. De begroting 2024 wordt dit najaar opgesteld. De gemeenteraad bespreekt de begroting en stelt het vast. In de perspectiefnota 2024-2027 legt het college uitgangspunten voor die richting kunnen geven aan de voorbereiding van de begroting. De uitkomst van de formele raadsbehandeling vormt zo de start van het opstellen van de nieuwe begroting voor het jaar 2024. De perspectiefnota waarover we de komende weken spreken gaat over de periode 2024-2027
Dit voorjaar heeft het college deze perspectiefnota voorbereid. Het college legt de gemeenteraad ook de concept-jaarstukken over 2022 en de eerste rapportage over het huidige begrotingsjaar 2023 voor. Deze documenten vindt u onderaan deze pagina.

Bekijk hier een korte video waarin we uitleggen hoe we samen komen tot de perspectiefnota en daarmee de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting. 

De gemeenteraad maakt keuzes

De concept-perspectiefnota voor 2024-2027 die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad staat in het teken van het uitvoeren van de ambities uit het coalitieakkoord. Dit na een periode waarin de gemeente hard moest werken aan financieel herstel. En met een 'ravijnjaar' (2027) in het vooruitzicht, waarbij de gemeente fors minder geld van het Rijk lijkt te gaan ontvangen. Dit vraagt om visie en het maken van scherpe keuzes. In de Perspectiefnota 2024-2027 legt het college uitgangspunten hiervoor ter bespreking voor aan de raad. De gemeenteraad gaat deze uitgangspunten bestuderen en bespreken. En uiteindelijk hierover een besluit nemen. 

Wat is de planning?

  •  8 juni: speciaal raadsforum over de Perspectiefnota, 1e bestuursrapportage 2023 en jaarstukken 2022
  • 15 juni: regulier forum over gebruikelijke onderwerpen 
  • 16 juni: twee extra pagina's GemeenteTHuis met eerste korte bijdrage per fractie over de perspectiefnota
  • 22 juni vanaf 16.00 uur: besluitvormende raadsvergadering over Perspectiefnota, 1e bestuursrapportage 2023 en jaarstukken 2022
  • 29 juni: reguliere besluitvormende raadsvergadering

De gemeenteraad wil zorgvuldige keuzes maken en besluiten nemen. Daarom begint de besluitvormende vergadering op 22 juni al om 16.00 uur. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad die avond de perspectiefnota vaststelt.  Daarmee kan het college een begin maken met het voorbereiden van de programmabegroting voor 2024.

Uw mening geven? Dat kan!

Voordat de gemeenteraad besluiten neemt, bereidt de raad zich goed voor. Gemeenteraadsleden willen graag weten wat  inwoners, verenigingen, bedrijven en organisaties van de uitgangspunten vinden. Laat het weten! Dat kan op verschillende manieren. Zo was er de gelegenheid om in te spreken tijdens het speciale raadsforum op 8 juni jl. Heeft u die gelegenheid gemist, dan is het altijd nog mogelijk om op korte termijn uw inbreng via een brief of mail te sturen naar de gemeenteraad. Dat kan via mailadres griffie@brummen.nl. De griffie zorgt er dan voor dat alle raadsleden uw inbreng ontvangen. Uiteraard kunt u ook afzonderlijke raadsfracties benaderen. 

Heeft u speciale vragen over de behandeling van de perspectiefnota door de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie via het centrale telefoonnummer 0575-568233. 

Belangrijke documenten

  1. Concept perspectiefnota 2024-2027
  2. Antwoord college op schriftelijke vragen fracties (d.d. 14 juni 2023)
  3. Eerste reactie fracties op concept-perspectiefnota 2024-2027 in GemeenteThuis (d.d. 16 juni 2023)
  4. Concept eerste bestuursrapportage 2023
  5. Concept-Jaarstukken 2022