Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 20 oktober 2020

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1

Ontwerpbestemmingsplan Weg door de plas ong.

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Weg door de plas ong." met identificatienummer 'NL.IMRO.0213.BPBG700074-on01' en deze vrij te geven voor 
terinzagelegging en publicatie.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerp wijzigingsplan Hoevesteeg 3

1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan “Hoevesteeg 3” te Tonden, met identificatienummer "NL.IMRO.0213.BPBG700061-on01" en deze vrij te geven voor
terinzagelegging en publicatie.
2. De anterieure overeenkomst “Hoevesteeg 3 en 3a Tonden” en de planschadeovereenkomst aan te gaan.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Convenant samenwerkingsafspraken nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden

1. In te stemmen met de samenwerkingsafspraken voor de nazorg van jeugdige ex-gedetineerden, zoals vastgelegd in het convenant Samenwerkingsafspraken Nazorg Regio
Midden IJssel/Oost Veluwe, en het convenant aan te gaan.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)