Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 3 november 2020

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Af te sluiten overeenkomsten scholencluster Lorentzstraat Eerbeek

1. Een ingebruikgevingsovereenkomst aan te gaan met de Stichting VPCO Eerbeek en de Veluwse Onderwijsgroep voor het gebruik van schoolruimten in het scholencluster aan de Lorentzstraat te Eerbeek ten behoeve van de Van Leeuwenschool en De Enk conform bijgevoegde overeenkomst (284927).

2. De overeenkomst inzake gedeelde onderhoudskosten aan te gaan voor wat betreft de gymzaal (340092).

3. Een verhuurovereenkomst aan te gaan met Stichting Kinderopvang Eerbeek voor de verhuur van kinderopvangruimte in het cluster Lorentzstraat te Eerbeek conform bijgevoegde overeenkomst (284011).

4. Een verhuurovereenkomst aan te gaan met de Veluwse Onderwijsgroep voor de verhuur van kinderopvangruimte in het cluster Lorentzstraat te Eerbeek conform bijgevoegde overeenkomst (284008).

 

 Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Interne regeling cameratoezicht

1. De regeling cameratoezicht gemeente Brummen 2020 vast te stellen.

2. De medewerker Gebouwenbeheer/Facilitaire Zaken in het proces Bedrijfsvoering als beheerder aan te wijzen zoals bedoeld in de regeling cameratoezicht gemeente Brummen

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

3
Doorontwikkeling woningbouwlocatie Elzenbos

1. Met de marktpartijen 'Elzenbos' in overleg treden om tot doorontwikkeling van woningbouwgebied 'Elzenbos' te komen.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

4
Aanwijzingbesluit invorderingsambtenaar

1. De heer J.H.M. Plattel voor de periode van 18 augustus 2020 tot met 27 augustus 2021 aan te wijzen als invorderingsambtenaar van de gemeente Brummen als bedoeld in artikel 231, lid 2 onder c van de Gemeentewet.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

5
Plan van Aanpak kern Brummen en grondexploitatie GvL Stirumplein
  1. De diverse ontwikkelingen in de kern Brummen te kunnen blijven faciliteren, en hiertoe het bijgevoegde Plan van Aanpak vast te stellen.
  2. Geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid onder b van de Wet openbaarheid bestuur op te leggen op de bijlage grondexploitatie locatie Graaf van Limburg Stirumplein met als kenmerk D341239.
    De gemeenteraad voor te stellen.
  3. De grondexploitatie locatie Graaf van Limburg Stirumplein met als kenmerk D341239 vast te stellen.
  4. Op om grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de opgelegde verplichting tot geheimhouding op de grondexploitatie Graaf van Limburg Stirumplein met als kenmerk D341239 te bekrachtigen.
  5. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het besprokene over de stukken bedoeld in beslispunt 3 en 4.
  6. Geen Mastergrondexploitatie voor centrum Brummen vast te stellen.
  7. De gemeenteraad voor te stellen om de titel van de bestemmingsreserve Grondexploitatie Centrum Brummen te wijzigen in bestemmingsreserve Centrum Brummen.
  8. De gemeenteraad voor te stellen om het resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve Centrum Brummen.
 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)