Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 17 november 2020

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1

Antwoord op schriftelijke vragen Bestuursakkoord vitaal bestuur

1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvraag van fractie PVDA, dhr. B. Klok over het Bestuursakkoord vitaal bestuur.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2

Bestuursovereenkomst provincie Gelderland en de gemeente Brummen over de bestuurskrachtmeting en het financieel herstelplan.

1. Gehoord de raad, instemmen met de artikelen 1 t/m 4 van de Bestuursovereenkomst (BOK) tussen de provincie Gelderland en de gemeente Brummen, die toezien op een bestuurskrachtmeting, een daaruit voortvloeiend maatwerktraject en het opstellen van een financieel herstelplan.

2. De raad in de gelegenheid te stellen om zich uit te spreken over de gemaakte afspraken en de wijze waarop de motie van de raad, aangenomen op 29 oktober 2020, in de BOK is verwerkt.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

3

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning woningbouwlocaties Triangel en C van Leeuwen te Eerbeek.

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren.

2. het bezwaar (gedeeltelijk) gegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, met dien verstande dat de motivering wordt aangevuld met “de bestektekening Parkeren” en de tekst, zoals verderop in dit advies is aangegeven en onder correctie van twee verschrijvingen.

3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

4

Berenschot rapport `Naar een evenwichtig sociaal domein`

1. Kennis nemen van het rapport Berenschot`Naar een evenwichtig sociaal domein`(D341784).

2. Kennis nemen van het gespreksverslag VNG Visitatiecommissie (D342398).

3. De gemeenteraad voor te stellen om voor scenario 3 uit het rapport Berenschot`Naar een evenwichtig sociaal domein`te kiezen.

4. De organisatiestructuur voor de implementatie van het rapport Berenschot vast te stellen zoals beschreven in bijlage D342446.

5. Berenschot uit te nodigen om een offerte in te dienen voor ondersteuning bij het implementatietraject.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

5

Actualisering financiële beleidsdocumenten december 2020.

1. Kennis te nemen van de leeswijzer Financiële beleidsdocumenten gemeente Brummen (D343448). 

2. Het Financieel afsprakenkader gemeente Brummen (D342444) vast te stellen

3. De Financiële verordening gemeente Brummen (D341427) vast te stellen.

4. De Nota reserves en voorzieningen gemeente Brummen (D343297) vast te stellen met inachtneming van de volgende punten: 

a. De weerstandsreserve en vrije reserve op te heffen en de algemene reserve (samenvoeging van de weerstandsreserve en vrije reserve) in te stellen; 

b. De behoedzaamheidsreserve in te stellen;

c. De bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen op te heffen; 

d. De dotatie aan de reserve recreatie en toerisme jaarlijks op een door de raad nader te bepalen % van de toeristenbelasting vast te stellen in de begroting;

5. Het Treasurystatuut gemeente Brummen (D343426) vast te stellen met inachtneming van het volgende: 

a. Er worden geen nieuwe leningen en / of garanties verstrekt als de netto schuldquote (inclusief verstrekte leningen) groter is dan 100% en als de solvabiliteitsratio lager is dan 20%.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

6

Voorlopige budgetsubsidie 2020 voor Stichting Sportkompas

1. Aan Stichting Sportkompas subsidie te verlenen voor het jaar 2020 ter hoogte van maximaal € 681.263,- conform de beschikking met kenmerk D342732.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten).

7

Verkeersbesluit Bibeko 30 Brummen en Leuvenheim 2021.

In te stemmen met bijgevoegd ontwerp-verkeersbesluit (D341894) voor het instellen van 30 kmh voor de gehele bebouwde kom van Brummen en een deel van Leuvenheim en deze ter inzage leggen voor een periode van zes weken en daarmee af te wijken van het GVVP.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

8

Belastingverordeningen 2021.

De Raad voor te stellen de volgende Verordeningen vast te stellen:

  1. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021.
  2. Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005.
  3. Verordening tot wijziging van de Verordening Rioolheffing 2009.
  4. Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021.
  5. Verordening Onroerende zaak-belastingen 2021.
  6. Verordening Toeristenbelasting 2021.
  7. Verordening BIZ Eerbeek 2021-2025.
  8. Tarieventabel 2021 (behorende bij de Legesverordening 2017).
 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

9

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Woningbouw Sperwerstraat, Brummen"

  1. In te stemmen met de Nota van beantwoording van zienswijzen voor het bestemmingsplan "Woningbouw Sperwerstraat, Brummen".
  2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Woningbouw Sperwerstraat, Brummen" met het kenmerk NL.IMRO.0213.BPBRKOM100015-va01 gewijzigd vast te stellen;
 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

10

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning geluidswand Coldenhovenseweg 77 Eerbeek

1. het bezwaar van BBEZ van 16 juli 2020 gericht tegen het besluit van 17 juni 2020 met kenmerk 2020-0142 ontvankelijk te verklaren.

2. het bezwaar ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten met dien verstande dat wij een verschrijving in de motivering corrigeren. Het gaat om de verschrijving ten aanzien van de passage 'Wet natuurbeheer/Berekening stikstof depositie' op bladzijde 3, derde zin. Correct luidt de zin: "Het is daarom niet aannemelijk dat de werkzaamheden als significant zijn te omschrijven."

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

11

Ongewijzigd vaststellen wijzigingsplan Buitengebied, Baankstraat 5B

Te besluiten om het wijzigingsplan voor de locatie Baankstraat 5B te Brummen met het IMRO-nummer NL.IMRO.0213.BPBG700072-va01 ongewijzigd vast te stellen.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)