Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 24 november 2020

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1

Aanpassing APV art 2:73a: aanscherping voorwaarden carbidschieten

  1. de raad voorstellen om de bijgaande wijzigingsverordening APV vast te stellen: nadere aanscherping van de voorwaarden carbidschieten.
 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2

Vaststellen Subsidieregeling sociale leefomgeving gemeente Brummen 2021

1. De ┬┤subsidieregeling Sociale leefomgeving gemeente Brummen 2021┬┤ (met kenmerk D343457) vast te stellen.

2. Het bijgevoegde overzicht van de subsidieplafonds voor het jaar 2021 (met kenmerk D343467) met de onderverdeling per beleidsterrein per individuele organisatie van de door de Raad vastgestelde subsidieplafonds 2021 vast te stellen.

 
3

Actualisatie RPW CleantechRegio 2019-2030

Het geactualiseerde Regionaal Programma Werklocaties 2019- 2030 Cleantechregio vast te stellen.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)