Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 26 januari 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire

1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire (D348284)

2. Besluiten om de verwerkersovereenkomst uitvoering Machtigingsbesluit gegevensgebruik toeslaggedupeerden gemeente Brummen (D348285) aan te gaan met het Ministerie van Financiën en om akkoord te gaan met de ondertekening van de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de gemachtigde (D348287)

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Samenwerkingsconvenant aanpak wachttijden GGZ regio Apeldoorn/ Zutphen

1. Besluiten akkoord te gaan met het aangaan van het Samenwerkingsconvenant terugdringen wachttijden ggz.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

3
Kennis nemen van Burgemeestersbesluit zelfevaluatie reisdocumenten

Kennis te nemen van burgemeestersvoorstel D348046 zelfevaluatie reisdocumenten

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

4
Instemmen ondertekening SOK Waardevol Brummen

1. De samenwerkingsovereenkomst Waardevol Brummen (D345798) aan te gaan met de provincie Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe en met Natuurmonumenten.                                                                                                                                                                                                                                                                            2. De raad door middel van een brief te informeren over het collegebesluit om deze samenwerkingsovereenkomst Waardevol Brummen aan te gaan.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

5
Kap gemeentebomen winter 2020-2021

1. Akkoord te gaan met de kap van 165 in slechte staat verkerende of afgestorven gemeentebomen

2. Akkoord te gaan met de kap van 25 bomen in verband met bouw- en herinrichtingsplannen

3. Ter vervanging van de te verwijderen bomen 163 bomen te herplanten

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

6
Aangaan overeenkomst Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe

1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad de Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe te treffen.

2. De gemeenteraad vragen om het college toestemming te verlenen voor het treffen van de Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

7
Management letter 2020 gemeente Brummen van Baker Tilly accountants

1. Kennis te nemen van de management letter en boardletter 2020 en geheimhouding op te leggen op de management letter 2020.                                                                                              2. De management letter 2020, onder geheimhouding, beschikbaar te stellen aan de auditcommissie.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

8
Aanvulling mandaat toezicht kinderopvang

1. de aanwijzing van de directeur publieke gezondheid als toezichthouder kinderopvang aan te vullen met het toezicht op de naleving van regels in de kinderopvang uit de Wet publieke gezondheid (Wpg), gewijzigd bij de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.                                                                                                                                                                                            2. de directeur publieke gezondheidszorg toe te staan om in zijn plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wpg, voor zover dit het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

9
Samenwerkingsagenda Zorglandschap 2021-2023

1. Vaststellen van de Samenwerkingsagenda Zorglandschap 2021 t/m 2023 Zilveren Kruis-regiogemeenten Oost Veluwe/Midden-IJssel (D347822);                                                                   2. Kennisnemen van de vervolgstap tot vorming van de beoogde regionale bestuurlijke alliantie ouderenzorg.                                                                                                                                 3. De ambtelijke inzet voor regionale samenwerking met Zilveren Kruis omzetten van incidenteel gefinancierd naar structureel gefinancierd;