Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 2 februari 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Beantwoording schriftelijke raadsvraag VVD P.P. Steinweg

Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke raadsvraag fractie VVD P.P. Steinweg Sportkompas.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Principeverzoek 'omklappen' agrarisch bouwvlak Lendeweg 8b t.b,v. vestiging Loonbedrijf Nikkels

1. In principe mee te werken aan het verzoek van aanvrager om het agrarisch bouwvlak Lendeweg 8b te Hall te verplaatsen naar het direct naastgelegen perceel en een aantal voorwaarden te stellen aan deze principemedewerking.

2. In principe en onder voorwaarden mee te werken aan het tijdelijk stallen van materieel aan de Lendeweg 8b.

3. De principemedewerkingen van 19 september 2017 en 17 juli 2018 in stand te houden tot het nieuwe bestemmingsplan (onder 1) onherroepelijk is.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

3
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Weg door de plas ong. Brummen
  1. In te stemmen met de Nota van beantwoording van zienswijzen bestemmingsplan "Weg door de Plas ong.".
  2. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan "Weg door de plas ong." met identificatienummer 'NL.IMRO.0213BPBG700074-va01' gewijzigd vast te stellen en vrij te geven voor terinzagelegging en publicatie.
 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

4
Basis op Orde bedrijfsvoering TVE

1. Een bedrag van € 160.000 structureel beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen om de basis in de bedrijfsvoering Team Voor Elkaar (TVE) op orde te gaan brengen onder voorbehoud van goedkeuring door de raad en Gedeputeerde Staten van de Provincie; 2. De raad voor te stellen:

a. in 2021 een incidenteel bedrag van € 160.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve om de basis in de bedrijfsvoering Team Voor Elkaar (TVE) op orde te gaan brengen;

b. de begroting 2021 te wijzigen door vaststelling van begrotingswijziging 2021-01;                                                                                                                                                                                                                            c. voor 2022 en volgende jaren de structurele lasten van € 160.000 mee te nemen in het financieel herstelplan in de Perspectiefnota 2022-2025.

 
5
Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1 2021-2025

1. De samenwerkingsovereenkomst 'Veluwe-op-1 2021-2025' aan te gaan

2. Tot een jaarlijkse bijdrage van € 4.763,00.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

6
Aanvraag Planschade G. Borgesiusstraat 27 Brummen afwijzen
  1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid B.V. ten aanzien van de aanvraag om tegemoetkoming in planschade, ingediend door de eigenaren van de woning aan de Goeman Borgesiusstraat 27 te Brummen.
  2. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade voor de eigenaren van de woning aan de Goeman Borgesiusstraat 27 in Brummen conform het advies af te wijzen.
 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)