Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 1 december 2020

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1.
Kennis nemen van burgemeestersbesluiten van afgelopen week
  1. Volmacht voor vertegenwoordiging gemeente ondertekening van overeenkomsten-0340491
  2. Opdracht geven aan de wethouder wonen voor het ondertekenen van de Prestatieafspraken 2021 -0344352
  3. Machtigen wethouder ruimtelijke ordening voor het ondertekenen van het Regionaal Adaptatieplan (RAP) - 0344275
  4. Machtigen wethouder ruimtelijke ordening voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst SWOV - 0343872
 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2.
lokale bewegwijzering gemeente Brummen

Richtlijn bewegwijzering gemeente Brummen vaststellen en tot uitvoering overgaan

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

3.
Aangaan van Addendum tbv glasvezelaanleg kleine kernen

1. In aanvulling op het convenant Glasvezel buitenaf 2018 de in het addendum met kenmerk 0341649 vastgelegde afspraken aan te gaan

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

4.
Prestatieafspraken 2021

In te stemmen met de prestatieafspraken 2021 (D344376).

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

5.
Verzoek om coördinatieregeling toe te passen

1. De gemeenteraad voor te stellen een coördinatiebesluit te nemen waarmee zij toepassing geeft aan de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro voor de voorbereiding en bekendmaking van:
- het bestemmingsplan dat de realisatie van een zorgcomplex van Dagelijks Leven aan de Meidoornlaan 18 a en 18b te Brummen mogelijk maakt; -de omgevingsvergunning benodigd voor de bouw van dit nieuwe zorgcomplex van Dagelijks Leven aan de Meidoornlaan 18 a en 18b te Brummen.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

6.
Evaluatie en herijking regionale Woonagenda 2018

1. Het addendum op de Woonagenda Cleantech Regio 2018 vast te stellen.
2. De nieuw te hanteren bandbreedte, welke opgenomen is in het addendum op de Woonagenda Cleantech Regio 2018 bandbreedte voor de periode 2020 - 2030 vast te stellen.
3. Het addendum en de nieuw te hanteren bandbreedte, na behandeling in Dagelijks Bestuur van 9 December, voor akkoord voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland
4. Opdracht te geven het P-beraad wonen om de volgende drie thema's verder uit te werken en op te pakken:
a. De positionering van de Cleantech Regio in de landelijke verstedelijkingsopgave, vanuit de lijn sterke steden, dynamische kernen en een vitaal platteland;
b. Betaalbaar bouwen;
c. Huisvesting arbeidsmigranten.
5. Opdracht te geven aan het P-beraad wonen het thema genoemd onder 4a te vertalen naar een lange termijn woningbouwopgave 2020 - 2040 binnen de context omgevingsagenda Oost en hierover afspraken te maken met rijk en provincies.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

7.
Samenwerkingsovereenkomst Water Oost Veluwe

1. De samenwerkingsovereenkomst 'Samenwerking Water Oost Veluwe' met documentnummer D343768, aan te gaan.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

8.
Bodemkwaliteitskaart PFAS

1. Kennis te nemen van het PFAS-onderzoeksrapport (D344302);
2. Te besluiten om het voornemen te hebben de PFAS-bodemkwaliteitskaart (344298) vast te stellen;

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

9.
Vaststellen inkoop- en aanbestedingsbeleid

1. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Brummen vast te stellen (generiek deel en addendum).

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

10.
Regeling Innovatiesubsidie sociaal domein 2021

1. De nadere regels Innovatiesubsidie sociaal domein 2021 vast te stellen.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

11.
Regionaal Adaptatieplan Vallei en Veluwe (RAP)

1. In te stemmen met het Regionaal Adaptatieplan Vallei en Veluwe (RAP).
2. In te stemmen met de ambities, de speerpunten en de aanpak van het RAP.
3. Het RAP ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
4. Kennis te nemen van het concept Werkplan Vallei en Veluwe.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)