Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 16 februari 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
De raad vragen om een coordinatiebesluit te nemen ter verplaatsing van Aldi Brummen
 1. Het collegebesluit van 24 september 2019 in te trekken.
 2. De gemeenteraad voor te stellen om een coordinatiebesluit te nemen waarbij zij toepassing geeft aan de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro voor de voorbereiding en bekendmaking van:
  het bestemmingsplan dat verplaatsing van de Aldi Brummen mogelijk maakt; de omgevingsvergunning inzake de bouw van de nieuwe Aldi Brummen.
 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Procedure en planning werving en selectie Algemeen directeur / gemeentesecretaris

1. In te stemmen met de procedure voor werving en selectie van de algemeen directeur / gemeentesecretaris.

2. De voorkeursvariant III van Geerts en partners te kiezen qua inrichting van de commissies.

 

Akkoord (Gewijzigd besloten)

3
Integraal collegevoorstel Beschermd Thuis

1. In te stemmen met het concept Kaderdocument Beschermd Thuis 2022-2030, met in

achtneming van:

 1. de ‘praatplaat’ Beschermd Thuis;
 2. de publieksfolder van het kaderdocument;
 3. de door de regionale adviesraden uitgebrachte adviezen;
 4. de beantwoording daarvan in een regionale notitie;
 5. het door de Maatschappelijke Adviesraad Brummen uitgebrachte advies;
 6. de beantwoording daarvan door middel van bijgevoegde brief;
 7. het concept Kaderdocument Beschermd Thuis 2022-2030 ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. In te stemmen met het concept Ontwerp Beschermd Thuis 2030, met in achtneming van:
 1. de door de regionale adviesraden uitgebrachte adviezen;
 2. de beantwoording daarvan in een regionale notitie;
 3. het door de Maatschappelijke Adviesraad Brummen uitgebrachte advies;
 4. de beantwoording daarvan door middel van bijgevoegde brief;
 5. het concept Ontwerp Beschermd Thuis 2030 ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraad.
  3. In te stemmen met een nieuwe regionale inkoopprocedure voor MO/BW, onder voorbehoud dat de overige vijf gemeenteraden in de regio Oost-Veluwe dit ook besluiten;
  4. Opdracht te geven aan de ZorgRegio MIJ-OV voor de vormgeving en uitvoering van deze regionale inkoopprocedure.
  5. In te stemmen met de verlenging van het regionale convenant Maatschappelijke Opvang en
  Beschermd Wonen Oost-Veluwe tot en met 31-12-2022, met in achtneming van:
  a. de gemeenteraad te informeren over de verlenging van het regionale Convenant.
  6. De memo ‘consultatie gemeenteraad documenten Beschermd Thuis’ na besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.
 

Akkoord (Gewijzigd besloten)

4
Aanmelding bij NVVK convenant ten behoeve van de uitvoering vroegsignalering schuldhulpverlening

1. Over te gaan tot aanmelding bij het NVVK Convenant.

2. Overeenkomsten aan te gaan met de bij het convenant aangesloten nutsbedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties ten aanzien van het delen van informatie.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

5
Ontwerpwijzigingsplan woningbouw aan de Pothof te Brummen

1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan "Kom Brummen, De Pothof - Oude Eerbeeksweg" met planidentificatienummer NL.IMRO.213.BPBRKOM10-on01 en deze vrij te geven voor publicatie en terinzagelegging.

2. Met de initiatiefnemer de anterieure overeenkomst (D348808) en de planschadeovereenkomst (D348797) aan te gaan.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)