Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 19 januari 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Collegevoorstel Decembercirculaire 2020

1. Het financiële effect van de decembercirculaire 2020 voor de uitkeringsjaren 2018 tot en met 2020 betrekken bij de jaarstukken 2020.

2. Het financiële effect van de decembercirculaire 2020 voor het uitkeringsjaar 2021 betrekken bij de 1e bestuursrapportage 2021.

3. Het financiële effect van de decembercirculaire 2020 voor de uitkeringsjaren 2022 tot en met 2025 betrekken bij de Perspectiefnota 2022-2025.

4. De raadsinformatiebrief Z054287/D346865 aan de gemeenteraad te sturen

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Principeverzoek kavelsplitsing Weg langs het vrouwengoed 8 en 10 te Brummen
  1. In principe in te stemmen met de kavelsplitsing en verplaatsing van een woning zoals weergegeven op bijlagen D345096 en D345097 voor de locatie Weg langs het vrouwengoed 8 en 10 te Brummen;
  2. Bij het op te stellen bestemmingsplan tevens een beeldkwaliteitsplan en (groen) inrichtingsplan door initiatiefnemer te laten overleggen
 
3
Ontwerpbestemmingsplan Plagweg 16 Empe

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Plagweg 16” met het identificatienummer NL.IMRO.0213.BPBG700073-on01’ en deze vrij te geven voor ter inzagelegging en publicatie.

2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan “Plagweg 16” geen milieueffectrapportage (PlanMER) op te stellen.

3. De anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst aan te gaan.

 
4
Aanpassing uitvoeringsplan Onderwijsachterstandenbestrijding

1. De notitie "aanpassingen uitvoeringsnotitie Kinderopvangregelingen Brummen" vast te stellen (D347160).

2. Het wijzigingsbesluit Subsidieregeling kinderopvang Brummen vast te stellen (D347163).