Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 12 januari 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Ontwerpwijzigingsplan Stimulering en versterking natuur en landschap
  1. Bij de voorbereiding van het wijzigingsplan "Buitengebied Brummen, landschaps- en natuurversterking vier percelen" geen milieueffectenrapportage (MER) op te stellen.
  2. Het ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied Brummen, landschaps- en natuurversterking vier percelen" met het kenmerk NL.IMRO.0213.BPBG700078-on01 vrij te geven voor publicatie.
 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Zienswijze uitgangspuntennota GGD NOG 2022
  1. Kennis te nemen van de uitgangspuntennota 2022 GGD NOG (D345843)
  2. De zienswijze zoals verwoord in de brief met kenmerk D345859 in te dienen als reactie op de uitgangspuntennota 2022 GGD NOG
 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

3
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

1. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de toelichting daarop vast te stellen onder voorbehoud van toestemming van de   gemeenteraad, conform documenten met kenmerk D346424 en D346425.

2. De gemeenteraad voor te stellen om het college toestemming te geven voor de vaststelling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de toelichting daarop, conform documenten met kenmerk D346424 en D346425.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

4
Beantwoording raadsvraag D66 M. van AS over verkiezingen 2021

1. Akkoord te gaan met de besluitvorming op de schriftelijke raadsvraag van fractie D66, dhr. M. van As over verkiezingen 2021.

 
5
Uittreding arbeidsmarktregio door gemeenten Nunspeet en Elburg

1. Instemmen met de overstap van de gemeenten Nunspeet en Elburg per 1 januari 2022 naar een andere arbeidsmarktregio.

2. Het besluit uiterlijk 21 januari 2021 kenbaar maken aan het bestuur van Factor Werk.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

6
Beslissing op bezwaar na uitspraak rechtbank betreffende Pongeweg 4A

1. om het bezwaar ontvankelijk te verklaren;                                                                                                                                                                                                                                       2. dat de uitspraak van de rechtbank Gelderland geen aanleiding geeft om het bestreden besluit te herroepen en daarom het bestreden besluit van 12 december 2018 (verzonden op 19 december 2018), onder aanpassing van de motivering in stand te laten.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

7
Kadernota 2022-2025 VNOG

1. Kennis te nemen van de VNOG Kadernota 2022-2025.

2. De Kadernota 2022-2025 van de VNOG ter kennisname door te sturen naar de raad.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

8
Samenwerkingsovereenkomst regio archeologie

De samenwerkingsovereenkomst regioarcheologie binnen de regio Stedendriehoek (kenmerk D346506) aan te gaan.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)