Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 9 maart 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Rapport en Factsheet Wonen met Zorg

1. Het rapport Wonen met Zorg vast te stellen;

2. De factsheet van het rapport Wonen met Zorg vast te stellen;

3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief rapport en factsheet wonen met zorg;

4. Te besluiten af te zien van het ter inzage leggen van de woonzorgvisie;

5. In te stemmen met de planning van de totstandkoming van de woonzorgvisie;

6. Het rapport en de factsheet na besluitvorming vrij te geven voor de informerende gemeenteraadsvergadering (11 maart 2021) en duidingssessie met onze partners (16 maart 2021).

 

Akkoord (Gewijzigd besloten)

2
Vervolg verbouw Plus en verplaatsing en uitbreiding Action aan De Wasacker in Eerbeek

1. In te stemmen met de verdere uitwerking van het plan voor een optimalisatie van de Plus en verplaatsing van de Action naar de Stuijvenburchstraat/De Wasacker;

2. Instemmen met kostenverhaal voor aanleg openbare ruimte en verkoop grond aan initiatiefnemers;

3. Op grond van artikel 55 Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid onder b van de Wob geheimhouding op te leggen op de financiële toelichting met kenmerk D347789, planschadetaxatie vrijkomende locatie Action met kenmerk D347608, taxatie bouwgrond Gloudemans met kenmerk D347609 en taxatie grond Veluwonen met kenmerk D347610.

 
3
Principebesluit uitbreiding Jumbo Heine Eerbeek

In principe medewerking te verlenen aan het plan voor herontwikkeling en uitbreiding van de Jumbo aan de Loenenseweg 3 te Eerbeek onder de in bijlage 4 gestelde voorwaarden.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

4
Vaststellen bestemmingsplan Wethouder Giermanstraat

- In te stemmen met de Nota van beantwoording van zienswijzen voor het bestemmingsplan "Wethouder Giermanstraat" (D351176).

- het ontwerpbestemmingsplan “Wethouder Giermanstraat” met identificatienummer NL.IMRO.0213.BPBRKOM100017-on01, met inachtneming van de nota zienswijzen en de hierin opgenomen aanpassingen, gewijzigd vast te stellen.

- Geen exploitatieplan vast te stellen.

 - Het besluit "Hogere grenswaarden Wethouder Giermanstraat ong." (D335111) vast te stellen

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)