Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 23 maart 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Parapluplan Lombok

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Lombok met als kenmerk NL.IMRO.0213.BPEELB1330002-on01 en deze vrij te geven voor ter visie legging.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Principeverzoek Hallseweg 67 in Hall

In principe mee te werken aan het verzoek tot functieverandering naar wonen voor het perceel aan Hallseweg 67 en 67A in Hall.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

3
Ophalen uitgangspunten Grondstoffenplan 2021-2025

1) De gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de afvalinzameling;

2) De gemeenteraad in een forumbijeenkomst te vragen of zij kunnen instemmen met de verdere uitwerking van scenario 2: "Voorsorteren" uit bijgaande notitie

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)