Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 30 maart 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Breestraat 3 te Empe

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor de Breestraat 3 te Empe en het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de terinzagelegging.

2. Met de initiatiefnemer de anterieure overeenkomst (0351936) en de planschadeovereenkomst (0351946) aan te gaan

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Benoemen 2 nieuwe kandidaten tot lid van de MAR per 1 april 2021

Met gebruikmaking van de afwijkingsmogelijk (zoals genoemd in artikel 9, 2e lid van de Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen) mevrouw M.T. Snelders uit Brummen en mevrouw I. Rekers uit Brummen per 1 april 2021 voor een periode van 4 jaar (tot 1 april 2025) te benoemen tot lid van de Maatschappelijke Advies Raad.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

3
Vaststellen Wijzigingsplan Stimulering en versterking natuur en landschap

1. Het wijzigingsplan "Buitengebied Brummen, landschaps- en natuurversterking vier percelen" met het kenmerk NL.IMRO.0213.BPBG700078-va01 vast te stellen.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

4
Raadsinformatiebrief voorlopig jaarrekeningresultaat 2020

1. de raadsinformatiebrief (D352265) over het voorlopig jaarrekeningsresultaat 2020 aan de gemeenteraad te sturen.

 
5
Gunning bestuurskrachtonderzoek 2021

1. De opdracht voor het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek en het opstellen van een ontwikkelplan te gunnen aan Berenschot en hiertoe de overeenkomst Bestuurskrachtonderzoek en ontwikkelplan gemeente Brummen (D352929) met Berenschot B.V. aan te gaan;

2. In te stemmen met de afspraken tussen provincie en gemeente over dit maatwerktraject vitaal bestuur;

3. Een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie in het kader van de regeling Vitaal Openbaar Bestuur;                                                                                                                                                                                4. Het gemeentelijk aandeel in de kosten van het onderzoek te dekken uit het positieve begrotingssaldo 2021 en dit in de eerste bestuursrapportage 2021 te verwerken.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

6
Principeverzoek Tondensestraat 6 in Tonden.

1. In principe mee te werken aan het verzoek tot functieverandering naar wonen voor het perceel aan Tondensestraat 6 in Tonden waarbij een vrijstaande woning wordt gerealiseerd en de bestaande woning behouden blijft, mits samen met de ervenconsulent :

- de locatie en vormgeving van de woning wordt bepaald;
- een erfinrichtings- en beplantingsplan wordt opgesteld

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

7
Vaststellen beleidsregels TONK 2021

1. De beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 2021 (D352449) vast te stellen.

2. De gemeente Apeldoorn te verzoeken deze regeling, vallend onder de bijzondere bijstand, voor de gemeente Brummen uit te voeren.