Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 9 mei 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Vaststellen instructie leerplichtambtenaar en RMC-consulent subregio Apeldoorn

1. Bijgevoegde instructie voor de leerplichtambtenaar en RMC-consulent gemeente Apeldoorn, Brummen en Epe 2023 vast te stellen (D398830).

 
2
Beslissing op bezwaar flexwoningen Veldkantweg

1. De twee bezwaarschriften gericht tegen de omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van 16 flexwoningen aan de Veldkantweg ontvankelijk te verklaren.

2. De twee bezwaarschriften ongegrond te verklaren;

3. De bestreden omgevingsvergunning in stand te laten.

4. Het verzoek om proceskostenvergoeding van één van de twee bezwaarschriften (bezwaarschrift 2) af te wijzen.

 
3
Op te richten en deelname stichting waarborgfonds veiligheidsregio's

1. De raad te adviseren geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorgenomen besluit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) om in te stemmen met de (landelijke) oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

 
4
Subsidieverlening 2023 en uitvoeringsovereenkomst 2023 met Stichting Welzijn Brummen

1. Een subsidie te verlenen voor het jaar 2023 aan Stichting Welzijn Brummen van € 928.190 voor de uitvoering van de in de bijlage (D406750) opgenomen taken, werkzaamheden en resultaatverplichtingen (inclusief de taak cultuurcombinatiefunctionaris en exclusief de taak Maatschappelijke begeleiding, woonbegeleiding nieuwkomers en Participatieverklaring);

2. Het uitvoeringskader- en de resultaatsverplichtingen voor 2023 met Stichting Welzijn Brummen zoals opgenomen in de bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst (D406750) vast te stellen;

3. De uitvoeringsovereenkomst en resultaatafspraken 2023 Gemeente Brummen & Stichting Welzijn Brummen (D406750) aan te gaan.

 
5
Adviesnota beslissing op bezwaar invorderingsbesluit Loenenseweg 140A
  1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering.
 
6
7e wijziging van Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016

1. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op het concept 7e wijziging van Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 (D407101)

 
7
Beantwoording schriftelijke raadsvragen D66 inzameling luiers

1. Akkoord gaan met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen D66 inzameling luiers.