Ga naar de inhoud

Op weg naar programmabegroting 2021-2024

Op dinsdag 22 september heeft het college de laatste hand gelegd aan de concept-programmabegroting voor de periode 2021-2024 gepresenteerd. Wethouder Ine van Burgsteden reikte vervolgens dit belangrijke financiële en inhoudelijke document uit aan twee vertegenwoordigers van de Brummense gemeenteraad, de heren Douma en Van As. Besluitvorming over dit gemeentelijke huishoudboekje voor het jaar 2021 vindt plaats komende donderdag 29 oktober 2020. Via deze pagina informeren we u over de programmabegroting en de stappen die leiden tot het nemen van een besluit hierover door de gemeenteraad.

Raadpleeg hier: 
concept-begroting 2021-2024 
- antwoorden college op schriftelijke vragen fracties gemeenteraad
- antwoorden op gestelde vragen tijdens begrotingsforum (en bijlage renovatie groenvakken)
- pagina GemeenteThuis over concept-begroting
- pagina GemeenteThuis met reacties van de 8 fracties
- vergaderorde begrotingsraad op 29 oktober 2021

Op 29 oktober kunt u vanaf 15 uur live het begrotingsdebat volgen via het televisiekanaal van RTV Veluwezoom of de raadspagina op onze website (kies voor Live).

Zoektocht naar meerjarig evenwicht

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast: een belangrijk document over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Op 31 oktober 2019 is na een stevig debat de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Daarbij werden ingrijpende keuzes gemaakt om te komen tot een sluitende begroting. Ook dit jaar staat de gemeente Brummen weer voor een stevige opgave om voor de komende vier jaar een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Voor de begroting 2021 vormen de speerpunten uit het coalitieakkoord en het bestuursprogramma 2019-2022 (‘Sociaal, duurzaam en toekomstbestendig’) weer de leidraad. Maar er zijn diverse ontwikkelen, onder andere als gevolg van de coronacrisis en de ontwikkelingen in het sociaal domein, waardoor de financiële situatie van de gemeente Brummen nog steeds lastig is.

De boodschap die het college in de conceptbegroting heeft verwerkt is: breng de basis op orde en groei toe naar een vitale en financieel gezonde gemeente. De gemeente Brummen heeft het financieel moeilijk, vooral ook omdat de kosten van het sociaal domein blijven stijgen. Die stijgende kosten moeten worden opgevangen. Daarnaast heeft de gemeente te weinig reserves, dus moet er gespaard worden. Tot slot concludeert het college dat er extra kosten gemaakt moeten worden om de basistaken op orde te brengen en dat Brummen als kleine gemeente de komende jaren minder geld krijgen uit het gemeentefonds. Dan is duidelijk waar de schoen wringt en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het college vindt daarbij belangrijk dat de voorzieningen in onze gemeente in stand blijven. ”We moeten daarom de tijd nemen om weer als gemeente robuust te worden. Maar dat betekent ook dat we niet ontkomen aan een verhoging van de Onroerend zaak belasting (Ozb). En zelfs met een verhoging is de meerjarenbegroting niet sluitend,” laat wethouder Van Burgsteden namens het college weten.

Overrigens heeft het college op dinsdag 25 augustus al via een raadsbrief de gemeenteraadsleden inzicht gegeven in de meest recente ontwikkelingen. Bij deze brief was ook een overzicht gevoegd met de inbreng van fracties en samenleving over de perspectiefnota 2021-2024. Tijdens een extra bijeenkomst op donderdag 27 augustus zijn de 8 fracties in de raad over deze documenten informeel bijgepraat. Lees meer hierover in het nieuwsbericht van 27 augustus

De gemeenteraad beslist

Een programmabegroting is het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen. In de begroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente geld beschikbaar stelt. Het is de taak van de gemeenteraad als hoogste orgaan binnen een gemeente om de begroting vast te stellen. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken, vindt eerst een forumbijeenkomst plaats. Vanzelfsprekend hebben de raadsleden dan ook alle gelegenheid om de leden van het college vragen te stellen. Vervolgens brandt tijdens de begrotingsraad op donderdag 29 oktober het echte debat los. Deze raadsvergadering begint die dag al om 15.00 uur en is eveneens digitaal voor iedereen te volgen. Wederom via de gemeentelijke website en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom. Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programmabegroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrachten aan het college (moties) vast.

Praat mee over de begroting tijdens het begrotingsforum

Iedereen kan zich de komende periode verdiepen in de conceptbegroting en ideeën hierover delen met de gemeenteraad. Een uitgelezen kans daarvoor was het speciale begrotingsforum op donderdagavond 8 oktober. Drie insprekers maakten hiervan gebruik. Een kort verslag van dit forum leest u in dit nieuwsbericht

Heeft u nog vragen over de gemeenteraad en de begrotingsbehandeling? Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw Diede Balduk. Zij is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en het telefoonnummer (06) 40 81 47 28.

Vragen?

Stel ze dan aan de gemeente via het centrale telefoonnummer (0575) 568233 of mail naar voorlichting@brummen.nl.

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Programmabegroting_2021-2024_definitief.pdf PDF 8 MB Download
Beantwoording_Technische_vragen_Programmabegroting_2021-2024_na_collegevergadering.pdf PDF 476 KB Download
Beantwoording_Technische_vragen_2e_Burap_2020_college_06-10-2020.pdf PDF 273 KB Download
Gemeentethuis_pagina_Begroting_2021_definitief.pdf PDF 2 MB Download