Ga naar de inhoud

Update Woonvisie

Als het gaat om wonen, volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Denk aan nieuwe wetgeving om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Of aan het duurzamer maken van woningen. Daarom is de Woonvisie van de gemeente Brummen toe aan een update. Het resultaat van een interactief proces om tot een nieuwe visie te komen is op 9 juli 2019 door het college gepresenteerd: de concept Woonagenda 2019-2023 (pdf, 10 MB).

Wensbeeld voor wonen

De Woonvisie 2016–2025 (pdf, 819 kB) hebben we een paar jaar geleden opgesteld samen met de woningstichting en huurdersbelangenvereniging. Ook inwoners en andere belangenorganisaties hebben uitgebreid mee kunnen praten. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben zij aangegeven hoe Brummen er in 2025 uit moet zien op het gebied van wonen. En welke onderwerpen belangrijk zijn om dit te bereiken. De Woonvisie beschrijft dus een wensbeeld voor de toekomst. Dit blijft overeind. Net als de pijlers die hierbij belangrijk zijn. De Woonvisie is dus niet helemaal herschreven, maar aangepast aan nieuwe wetgeving en technische inzichten.

Belangrijke ontwikkelingen

Deze ontwikkelingen zijn belangrijk geweest bij de update van de Woonvisie:

  • Wetgeving rondom het scheiden van wonen en zorg. Met als doel: mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen, met meer zorg aan huis. Ook kan er behoefte zijn aan bijzondere woonvormen.
  • Duurzaamheid: 95% van de woningvoorraad staat er al. Dit betekent dat verduurzamen vraagt om aanpassingen van bestaande huizen. Mensen moeten zich hiervan meer bewust worden.
  • Vraag en aanbod: zijn deze nog goed op elkaar afgestemd? Het is goed om inzicht te krijgen in de woningmarkt en te onderzoeken aan welke woningen in de toekomst nog behoefte is.

Interactief tot stand gekomen 

De gemeenteraad heeft op 21 februari dit jaar ingestemd met een startnotitie met de titel ’Herijking Woonvisie’. In dit document is het proces en de inhoud opgenomen met als doel de bestaande woonvisie 2016-2025 te actualiseren. Bij deze actualisatieslag is gebruik gemaakt van de kennis en inbreng van inwoners en verschillende partijen zoals Woningstichting Veluwonen, de huurdersbelangenvereniging, makelaars, marktpartijen en zorginstellingen.  

Wensbeeld

In de concept-woonagenda is als doel aangegeven dat de gemeente Brummen voor iedereen een prettige plek moet zijn om te wonen. De gemeente wenst dat inwoners hun woonwensen en –behoeften zoveel mogelijk kunnen vervullen. Met een woningaanbod dat bijdraagt aan vitale kernen en vitale mensen. Waar iedere inwoner binnen een acceptabele tijd een passende en betaalbare woning kan vinden. Zodat je oud kunt worden binnen onze gemeente.

Hoe verder?

De Woonagenda bevat vooral doelstellingen op het gebied van het wonen voor de langere termijn. Nadat de raad hierover dit najaar heeft besloten, buigt het college zich over het zogenoemde ‘afwegingskader woningbouw’. Dit zijn concrete richtlijnen die gebruik worden als toetsingskader voor nieuwe woningbouwplannen. De woonagenda-zelf gaat dus niet over individuele woningbouwplannen en woningbouwlocaties. Aan de hand van maatregelen op het gebied van de vier pijlers die zijn genoemd in de Woonagenda, gaat de gemeente invulling geven aan de opgeschreven ambities. 

Meer weten over de concept-Woonagenda? Stel uw vraag dan aan mevrouw M. Peters via m.peters@brummen.nl of het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33.