Ga naar de inhoud

Over Centrumplan Brummen

Het centrum van Brummen is een dynamische plek met een eigen identiteit. Maar het kan wel een impuls gebruiken. In de structuurvisie uit 2011 hebben we dit al geconstateerd. 

Het centrumgebied moet beter herkenbaar zijn. Niet zozeer met meer voorzieningen, maar door deze te concentreren en structureren. En een betekenisvolle omgeving te creëren, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een duurzame, toekomstgerichte inrichting van de verschillende gebieden moet bijdragen aan de winkelbeleving en het toerisme in het centrum van het dorp.

Plan van Aanpak

Samen met onder andere Dorpsraad Brummen, ondernemers, woningstichting, projectontwikkelaars en andere betrokkenen willen we komen tot een samenhangende aanpak van het centrum van Brummen. De structuurvisie is hierbij het uitgangspunt. In het najaar van 2018 heeft de Dorpsraad de signalen en wensen van inwoners en ondernemers in kaart gebracht. Met deze input in het achterhoofd hebben we een Plan van Aanpak gemaakt voor 7 deelgebieden, met elk zijn eigen ontwikkelopgave en -kansen:

Financiën

De deelgebieden hangen onderling met elkaar samen en de ontwikkelingen zijn financieel van elkaar afhankelijk. Door een ‘mastergrondexploitatie’ van het hele gebied zijn kosten en baten onderling uit te wisselen.
Voor 2019 is er een beperkt budget in de begroting opgenomen om te starten met het Centrumplan. Van dit budget voeren we onderzoeken uit. In het najaar van 2019 stelt de gemeenteraad de grondexploitatie voor dit Centrumplan vast. Hierna zullen alle kosten en opbrengsten binnen dit plan in de grondexploitatie worden verrekend. 

Planning

  • april 2019: vaststellen Plan van Aanpak door college
  • najaar 2019: vaststellen grondexploitatie door gemeenteraad
  • juni/juli 2019: voorlopig ontwerp Graaf van Limburg Stirumplein
  • juni/juli 2019: voorlopig ontwerp Marktplein en eventueel Ambachtstraat
  • najaar 2019: voorbereiding uitvoering
  • 2020 en verder: uitvoering van de plannen