Ga naar de inhoud

Samen stap voor stap naar schone energie dichtbij

In 2015 hebben (bijna) alle landen van de wereld in Parijs afspraken gemaakt om te voorkomen dat het klimaat te veel verandert. Dat is nodig.Veel plekken op onze aarde worden te droog, te heet of te nat om er te wonen en te werken. Er moet veel minder CO₂ in de lucht komen. In Nederland zijn daarvoor afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Dat heeft ook gevolgen voor onze gemeente. Nederland is opgedeeld in 30 verschillende energieregio`s en die regio`s moeten allemaal in 2030 een bepaalde hoeveelheid energie opwekken. We staan als 1 van de gemeenten binnen de Cleantech Regio dus voor een uitdaging. Want 2030 lijkt misschien ver weg, maar het is al dichterbij dan u denkt.

Om de landelijke doelstellingen te halen, wordt vanuit het rijk gekeken naar de regio’s en gemeenten. Dáár moet het immers uiteindelijk gebeuren. Dat werkt als volgt: om de landelijke klimaatdoelen te halen heeft het rijk aan alle regio’s gevraagd om aan te geven hoeveel energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Dit noemen ze een bod. Hier kan het rijk dan mee akkoord gaan, of ze verplichten ons met een hoger bod te komen (dat we dus meer energie moeten opwekken). Samen met de provincie, waterschappen, netbeheerders en andere regiogemeenten bepalen we een bod dat voor ons haalbaar is.

Denken in het groot

Zelfs al zouden we alle daken in de gemeente volleggen met zonnepanelen, dan nog wekken we maar een klein gedeelte van onze energievraag op. Daarom moeten we in het groot denken. Waar kunnen wij duurzame energie opwekken met zonnevelden en windmolens? Hoe geven we een passende plek in ons landschap aan het opwekken, opslaan en verdelen van energie? Welke beperkingen, maar vooral ook kansen liggen er? Om antwoord te geven op deze vragen, gaan wij aan de slag met de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een stappenplan, dat helpt om keuzes te maken bij de overgang naar onze eigen schone energie. Praktisch gezien gaat het om doelstellingen die te maken hebben met energieopwekking. Het besparen van energie wordt via andere wegen aangevlogen. Dit doen wij regionaal omdat we op die manier veel meer voor elkaar kunnen krijgen. Bovendien kunnen we niet alles als Brummen alleen bepalen.

Stap voor stap

De overgang maken naar schone energie is een grote verandering. Die gaan we stap voor stap met elkaar afleggen. Kenners van bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, provincies, elektriciteits-netbeheerders, landschapsbeheerders, energiecoöperaties en beleidsmedewerkers hebben voorbereid op welke manieren we keuzes kunnen maken. Nu is het de beurt aan partijen uit onze eigen gemeente, om na te denken over het opwekken van schone energie op ons grondgebied. Dit is gebeurt tijdens de eerste werksessie op donderdag 12 september.

Om de beurt

Aan de bijeenkomst van donderdag 12 september deden vertegenwoordigers vanuit dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap mee. Deelnemers gingen uiteen in meerdere groepen om te spreken over wat zij belangrijke waarden vinden in het landschap van Brummen. Dit leverde een avond op met constructieve gesprekken. Er werd veel informatie gegeven over de lokale situatie en de eerste bouwstenen zijn goed onder de loep genomen. Aanwezigen konden per bouwsteen aangeven of dit kansrijke bouwstenen zijn, of juist zeer onwenselijke bouwstenen. Op deze manier komt er een ruwe schets vrij hoe in Brummen wind en zonne-energie op een passende manier kan worden ingepast in ons landschap.

 

Eerste schetsen

De eerste werksessie leidt tot een aantal kaarten van ons gemeentelijke grondgebied. Deze kaarten tonen verschillende scenario`s met grofweg mogelijke gebieden waar er potentie ligt om energie op te wekken met zonnevelden of windmolens. In de maanden september en oktober vonden ook in de andere gemeenten lokale ateliers plaats. Op dinsdag 26 november 2019 zijn alle deelnemers van de lokale ateliers uitgenodigd voor een bijeenkomst in Omnisport Apeldoorn. In dit regionale werkatelier kregen de aanwezigen de eerste regionale doorvertaling van de lokale ateliers gepresenteerd. Vervolgens werd in verschillende groepen gediscusseerd over deze uitkomsten om verder richting te geven aan de eerste conceptversie van de RES.

Gemeenteraden bijgepraat over RES

Raadsleden van de regiogemeenten, leden van Provinciale Staten en leden van de Algemene Besturen van de Waterschappen zijn op woensdag 30 oktober bijgepraat over de Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio. Dat gebeurde tijdens de regionale bijeenkomst over de RES voor volksvertegenwoordigers in het Zone College in Twello. En: het was een volle bak. Klik hier voor een verslag van deze avond.

 

Enquête

Ook uw mening telt mee bij het opstellen van de RES. Alle inwoners van de gemeenten in de Cleantech Regio hebben in november 2019  de mogelijkheid gehad om een enquête in te vullen die helpt om de RES te komen. In totaal hebben meer dan 2.933 inwoners de vragenlijst ingevuld. Het grote aantal reacties toont aan dat duurzaamheid en grootschalige duurzame energieopwek ontzettend leeft onder onze inwoners. En terecht: het is prettig wonen in onze Cleantech Regio en dat willen we uiteraard zo houden.

In de enquête gaat het niet over de vraag of inwoners zonne- en windenergie willen. Vanuit de opgaven uit het klimaatakkoord van Parijs en ons landelijke klimaatakkoord is deze vraag al beantwoord: grootschalige opwek van duurzame energie door wind en zon is noodzakelijk. Centraal staat de vraag: Welke voorkeuren hebben onze inwoners ten opzichte van zonnevelden en windturbines? In de enquête is gekozen om 4 denklijnen voor zon- en windenergie te onderzoeken: infrastructuur koppeling, vraag en aanbod bij elkaar, clustering en landschap is leidend. Bijzonder om te vermelden is dat de uitkomst van de enquête overeenkomt met de uitkomsten uit de ateliers.

Concept-RES maart 2020 klaar

In de concept RES staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio tot 2030 kan realiseren en welke mogelijkheden er zijn voor zon- en windenergie na 2030. Na een intensief proces met diverse belanghebbenden, heeft de Stuurgroep RES van de Cleantech Regio in februari de concept-RES aan de colleges van B&W van de 7 gemeenten aangeboden. Deze is door die colleges begin maart vastgesteld. De bedoeling was dat het concept daarna algemeen gepresenteerd en gedeeld zou worden. Zodat raadsleden en ieder ander die dat wil er kennis van kan nemen en zijn/haar mening erover kan geven. In alle gemeenten stonden hiervoor bijeenkomsten met raadsleden en bewoners gepland. De coronacrisis die uitbrak, gooide echter dit hele proces overhoop, net als alles in Nederland.

 

 

RES platform

We brengen de Concept RES wel naar buiten omdat openbaarheid in dit proces belangrijk is. Zo kan iedereen er kennis van kan nemen. De Concept RES vindt u op het vandaag gepubliceerde digitale RES-platform (cleantechregio.nl/res). Voor al uw vragen is een vraag en antwoordoverzicht opgesteld die op dit platform te vinden is.  

Vervolg

Het delen van de Concept RES doen wij vanuit de wetenschap dat wij dat op dit moment niet kunnen opvolgen met een goede afstemming met gemeenteraad en samenleving. Voorop staat dat, wanneer het weer mogelijk is, de gesprekken met inwoners en gemeenteraden alsnog plaatsvinden.  Dit zodat de Concept RES als volwaardig bod van onze regio wordt ingediend bij het Nationaal Programma RES. In overleg met het Nationaal Programma RES bekijken we daarom wat de consequenties zijn van het coronavirus op het RES-proces. Vooralsnog houden we er rekening mee dat de oorspronkelijke datum van aanlevering (1 juni 2020) niet haalbaar is. Zodra hier meer duidelijkheid over komt melden wij dit aan u.