Ga naar de inhoud

Samen stap voor stap naar schone energie dichtbij

Gemeenten in de Cleantech Regio gaan vanaf augustus in gesprek met inwoners over de concept-RES. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio hebben samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. De eerste versie van de concept-RES is in maart dit jaar openbaar gemaakt voor de inwoners van onze regio en die kunt u hier lezen. Vanwege de coronacrisis was het eerder helaas niet mogelijk om in elke gemeente lokaal het gesprek aan te gaan met inwoners over de concept-RES. Inmiddels zijn er meer mogelijkheden. Daarom starten we in Brummen met inwoners- en raadsbijeenkomsten.

Denk en praat mee

Samen willen we verder werken aan de ontwikkeling van onze definitieve RES. Ook in de toekomst werken we daarom graag samen met onze inwoners samen. Hoe? Om te beginnen horen wij graag wat u van de concept-RES vindt. Dat kan op verschillende manieren. Uw inbreng leidt uiteindelijk tot een kaart van het gemeentelijke grondgebied. Op de kaart staan mogelijke gebieden voor zonneparken en windmolens. Komend jaar wordt stap voor stap duidelijker waar ze definitief komen. Dat stappenplan voor de definitieve RES (de RES 1.0) duurt volgens planning tot voorjaar 2021.

Online reactieformulier

Via een online reactieformulier kunt u op dit moment eenvoudig en snel uw mening geven over de concept-RES.

Gesprekstafel

Ook hebben wij inwoners de gelegenheid geboden om persoonlijk met ons in gesprek te gaan. Op maandag 17 en donderdag 20 augustus vonden er daarom gesprekstafels plaats waarbij deelnemers over de concept-RES in gesprek konden gaan met mensen van de Cleantech Regio, de gemeente en deelnemers van het lokale atelier. 

Bijeenkomsten in de regio

Ook in andere gemeenten vinden er bijeenkomsten plaats. Op de website van de Cleantech Regio vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten in de regio. Ook leest u wat we de afgelopen maanden al hebben georganiseerd in de regio.

Concept-RES

De concept-RES is klaar en hier te lezen. Voor de concept-RES is uit de regio informatie opgehaald en verwerkt. Dat hebben we gedaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio. In het concept beschrijven we wat, waar, waarom en hoe we in de komende jaren zoveel mogelijk CO2 willen besparen. Dat doen we onder andere door duurzaam opwekken van zon- en windenergie.

Onze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TW oftewel terawatt. Dit staat gelijk aan 1,2 miljard kilowatt. Deze bijdrage getuigt van ambitie en samenwerking. Enkele uitgangspunten die in de concept-RES al naar voren komen zijn:

  • In onze regio zien we grotere kansen op het gebied van zonne-energie dan windenergie.
  • Windmolens plaatsen we liefst zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen.
  • Het landschap is belangrijk. Die bepaalt mede hoe en waar we zonne-energie opwekken.

Waarom werken we aan een Regionale Energie Strategie?

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken.

Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen, dus alle sectoren en alle regio’s.Om te beginnen met zonne- en windenergie. Dat heeft een grote invloed op ons leven en op onze leefomgeving. Elk zonneveld of elke windmolen heeft effect op het landschap. En ook op de omgeving van de omwonenden. De vraag is hoe we zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap. Met de Regionale Energiestrategie pakken gemeenten en regio’s met belanghebbenden dat samen aan. Ook hier bij ons, in de Cleantech Regio.

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan om inwoners en organisaties te betrekken?

Diverse inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en zeven gemeenten hebben samengewerkt aan het opstellen van de concept-RES. In Brummen  is er in 2019 een inwonersenquête geweest over zonnevelden en windmolens. Daaraan hebben 517 inwoners meegedaan. Uit de enquête bleek dat in Brummen het draagvlak voor windmolens en zonne-energie groot is. Ook is er een lokaal atelier geweest in Brummen en zijn er regionale ateliers gehouden. Aan deze bijeenkomsten namen lokale vertegenwoordigers deel van dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap. Tijdens de ateliers gingen zij met elkaar in gesprek over de inpassing van zon en wind. Het jaarlijkse Landschapsgesprek van Landschapsnetwerk Brummen ging in 2019 over ‘Energieopwekking in het Brummens Landschap’. De opbrengsten van deze avond zijn meegenomen in de ontwikkeling van de Concept-RES. Daarnaast is de gemeenteraad meegenomen op de inhoud en het proces van de RES.

Hoe en wanneer komen we tot een RES?

  • Oktober 2019 - Ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord.
  • Oktober 2020 - Alle dertig RES-regio’s moeten aangeven hoeveel schone energie ze met wind en zon in de regio kunnen opwekken. Dit is nog een conceptversie van de Regionale Energiestrategie van elke regio.
  • Juni 2021 –Alle dertig RES-regio’s moeten een definitieve RES (1.0) vaststellen. Daarin staat hoe ze de klimaatdoelstellingen denken te halen.