Ga naar de inhoud

Centrum

Ondernemend Eerbeek staat op een kruispunt. Welke keuzes maken we om Eerbeek een bruisend en ook voor ondernemers vitaal dorp te maken? Welke kansen grijpen we aan om samen werk te maken van een levendig centrum waarbij er ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor een compact kernwinkelgebied met het ‘Stuijvenburchplein’ als middelpunt, maar ook aanloopgebieden zoals het Oranje Nassauplein en het stationsgebied.

In 2019 gaan we met elkaar aan de slag om de contouren die zijn afgesproken in het bestemmingsplan verder uit te werken. Kansrijke ontwikkelingen willen we in een masterplan vastleggen. Op naar een uitwerkingsplan met een breed draagvlak en een realistische financiële onderbouwing. Op basis hiervan kunnen we deze plannen gefaseerd uitvoeren. De eerste schop in de grond!

Opbrengst van startbijeenkomsten

Als start voor het traject om samen te komen tot concrete en uitvoerbare plannen zijn er eind 2018 drie informatiebijeenkomsten georganiseerd in De Korenmolen in Eerbeek. Bijna 200 belangstellenden hebben deze bezocht en hun wensen en ideeën aangedragen. Ook konden ze laten weten op welke wijze zij in het vervolgtraject betrokken zouden willen worden. Een uitgebreid verslag van deze drie bijeenkomsten kun u in dit document lezen.

Tijdens de drie bijeenkomsten is veel informatie opgehaald over zowel de inrichting van het centrum als de (omgeving van de) beek. Want dat zijn de twee onderwerpen waarvoor in 2019 de plannen in een zogenoemde ‘masterplan’ zullen worden vastgelegd. Het is de bedoeling dat na de zomer de ontwerpsessies voor zowel de plannen voor het centrumgebied als ook voor de Eerbeekse beek van start gaan. Maar of dit gaat gebeuren hangt ook af of er voldoende geld beschikbaar komt. De gemeenteraad spreekt hierover in het kader van de perspectiefnota. Lees daarover in deze extra themapagina's GemeenteThuis (d.d. 7 juni 2019, pdf 4,2 mb).

Lees meer... 
- Plan van Aanpak Masterplan Centrum (pdf 1,3 mb).
- Aankondiging startbijeenkomsten eind 2018: extra GemeenteThuispagina 
- Update in extra pagina's GemeenteThuis (d.d. 7 juni 2019) (pdf 4,2 mb)

Meer weten?

Stel u vraag via het mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl of bezoek op dinsdagmiddag of donderdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur het programmateam Ruimte voor Eerbeek in het Servicepunt in Eerbeek.

Stuijvenburchplein

In de Ruimtelijke Economische Visie is een belangrijke plek weggelegd voor het plein aan de Stuijvenburchstraat. Hét dorpshart dat in 2016 grondig vernieuwd is. Door een wijziging van de verkeerssituatie is er nu echt sprake van een pleinfunctie. Meer ruimte voor winkelend publiek, maar ook voor gezellige terrassen. Met een verlicht zebrapad als wereldprimeur. In april 2018 zijn er ook plantenbakken geplaatst aan de pleinzijde van de Stuijvenburchstraat. Dit om de verkeersveiligheid op dit gedeelte van deze winkelstraat te verbeteren.

Oranje Nassauplein

In de Ruimtelijke Economische Visie zijn keuzes gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het Oranje Nassauplein. Daarin is de Stuijvenburchstraat aangewezen als kernwinkelgebied. Het Oranje Nassauplein blijft onderdeel van het centrum van Eerbeek. Aanwezige detailhandel, horeca en dienstverlening kan blijven bestaan op het plein. 

In de procedure bij het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan (juni-augustus 2017) bleek dat diverse ingediende zienswijzen betrekking hadden op de beëindiging van de detailhandelsfunctie in de aanloopgebieden (waaronder het Oranje Nassauplein). Het bestemmingsplan wil de gewenste verandering geleidelijk laten plaatsvinden en daarbij rekening houden met de belangen van ondernemers in de aanloopgebieden. Daarom is in het bestemmingsplan uiteindelijk opgenomen dat er alleen medewerking aan nieuwe detailhandel op het Kerstenterrein mogelijk is als dit wordt gekoppeld aan verplaatsing van detailhandel uit de aanloopgebieden. Ook is nieuwe detailhandel hier mogelijk als uit onderzoek blijkt dat er voldoende ‘markt’ is om een nieuw winkelconcept toe te voegen.

De gemeente treedt in overleg met de huidige ondernemers en vastgoedeigenaren in de aanloopgebieden om in gezamenlijk overleg te komen tot een goede aanpak van de veranderingen. Deze gebieden hoeven hun identiteit als winkelgebied niet te verliezen omdat de mogelijkheid blijft bestaan voor een specifieke vorm van detailhandel voor doelgerichte aankopen. Dit naast vormen van consument gerichte dienstverlening (denk aan kapper, reisbureau en phoneshop) en maatschappelijke en ook zorg-, medische en paramedische voorzieningen.

Ruimtelijke Economische Visie

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke Economische Visie (REV) vastgesteld. Een plan dat er voor wil zorgen dat de detailhandel in Eerbeek goed kan functioneren. Uitgangspunt hierbij is het bundelen van winkels in het kernwinkelgebied binnen een afgebakend centrum. De Ruimtelijke Economische Visie is een belangrijke bouwsteen bij verdere planvorming in Eerbeek.

Heeft u vragen over de Ruimtelijke Economische Visie?

Neem dan contact op met Erica Spiegelenberg. Dit kan via mailadres: e.spiegelenberg@brummen.nl.

BIZ voor sterk centrum

Ondernemers hebben zich in Eerbeek verenigd in een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) voor het centrum van Eerbeek. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelcentrum of bedrijventerrein waarin ondernemers samen investeren. Zij maken samen een plan om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Het doel van de Eerbeekse BIZ-vereniging is dan ook economische versterking van het centrum van Eerbeek. De ondernemers willen meer bezoekers naar het centrum trekken, die vaker terugkomen en meer besteden. Met allerlei activiteiten gaan ze zorgen voor meer sfeer en beleving in het centrum. Daarnaast wordt er stevig ingezet op communicatie, marketing en promotie. De BIZ is op 1 januari 2016 officieel van start is gegaan!