Ga naar de inhoud

Centrum

Ondernemend Eerbeek staat op een kruispunt. Welke keuzes maken we om Eerbeek een bruisend én voor ondernemers vitaal dorp te maken? Welke kansen grijpen we aan om samen een levendig centrum te creëren waarbij er ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor zowel een compact kernwinkelgebied met het ‘Stuijvenburchplein’ als middelpunt, als ook voor de aanloopgebieden zoals het Oranje Nassauplein en het stationsgebied.

In 2020 gaan we met elkaar aan de slag om de contouren die zijn afgesproken in het bestemmingsplan verder uit te werken. Op naar een uitwerkingsplan met een breed draagvlak en een realistische financiële onderbouwing. Op basis hiervan kunnen we deze plannen gefaseerd uitvoeren. De eerste schop in de grond!

Opbrengst van startbijeenkomsten: verwoord in twee notities

Als start voor het traject om samen te komen tot concrete en uitvoerbare plannen zijn er eind 2018 drie informatiebijeenkomsten georganiseerd in De Korenmolen in Eerbeek. Bijna 200 belangstellenden hebben deze bezocht en hun wensen en ideeën aangedragen. Ook konden ze laten weten op welke wijze zij in het vervolgtraject betrokken zouden willen worden. Ook zijn er in het voorjaar 2019 bjieenkomsten geweest met de Eerbeekse wijk- en dorpsraden en heeft de ondernemersvereniging hun visie gepresenteerd. Al met al is er dus veel informatie opgehaald over zowel de inrichting van het centrum als de (omgeving van de) beek. Deze inbreng is door een werkgroep, met begeleiding van een externe ontwerper, verwoord en in beeld gebracht in twee notities. Eén over het centrumgebied en één over de beek. Beide notities bevatten een tweetal denkrichtingen (zogenoemde verkenningen). Het zijn vertalingen van de ideeën en de wensen die zijn ingebracht. En waarvan de eerste berekeningen duidelijk maken dat hierover doorgepraat kan worden zodra er meer zicht is op voldoende geld.

Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenterad besloten meer middelen voor Eerbeek beschikbaar te stellen. Maar de ambities en uitdagingen voor Eerbeek zijn fors. Het realiseren van de plannen kost veel geld. We zijn daarom op dit moment hierover volop in gesprek met partners, waaronder de provincie Gelderland. Het gemeentebestuur hoopt begin 2020 meer duidelijkheid te hebben over de beschikbare financiële ruimte voor het maken en uitvoeren van de plannen. Zodra dit bekend is, wordt direct gestart met een realistisch vervolgtraject.

Lees meer... 

Meer weten?

Stel u vraag via het mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl of maak een afspraak met een medewerker van het programmateam Ruimte voor Eerbeek in het Servicepunt in Eerbeek. Bel daarvoor met 0575-568 233.

Ruimtelijke Economische Visie

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke Economische Visie (REV) vastgesteld. Een plan dat er voor wil zorgen dat de detailhandel in Eerbeek goed kan functioneren. Uitgangspunt hierbij is het bundelen van winkels in het kernwinkelgebied binnen een afgebakend centrum. De Ruimtelijke Economische Visie is een belangrijke bouwsteen bij verdere planvorming in Eerbeek.

Heeft u vragen over de Ruimtelijke Economische Visie?

Neem dan contact op met Erica Spiegelenberg. Dit kan via mailadres: e.spiegelenberg@brummen.nl.

Stuijvenburchplein

In de Ruimtelijke Economische Visie is een belangrijke plek weggelegd voor het plein aan de Stuijvenburchstraat. Hét dorpshart dat in 2016 grondig vernieuwd is. Door een wijziging van de verkeerssituatie is er nu echt sprake van een pleinfunctie. Dit betekent meer ruimte voor winkelend publiek en gezellige terrassen. Met een verlicht zebrapad als wereldprimeur. In april 2018 zijn er ook plantenbakken geplaatst aan de pleinzijde van de Stuijvenburchstraat. Dit om de verkeersveiligheid op dit gedeelte van deze winkelstraat te verbeteren.

Oranje Nassauplein

In de Ruimtelijke Economische Visie (REV) zijn keuzes gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het Oranje Nassauplein. In de REV is de Stuijvenburchstraat aangewezen als kernwinkelgebied. Het Oranje Nassauplein blijft wel onderdeel van het centrum van Eerbeek. Aanwezige detailhandel, horeca en dienstverlening kan blijven bestaan op het plein. 

In de procedure bij het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan (juni-augustus 2017) bleek dat diverse ingediende zienswijzen betrekking hadden op de beëindiging van de detailhandelsfunctie in de aanloopgebieden (waaronder het Oranje Nassauplein). Het bestemmingsplan wil de gewenste verandering geleidelijk laten plaatsvinden en daarbij rekening houden met de belangen van ondernemers in de aanloopgebieden. Daarom is in het bestemmingsplan uiteindelijk opgenomen dat er alleen medewerking aan nieuwe detailhandel op het Kerstenterrein mogelijk is als dit wordt gekoppeld aan verplaatsing van detailhandel uit de aanloopgebieden. Ook is nieuwe detailhandel hier mogelijk als uit onderzoek blijkt dat er voldoende ‘markt’ is om een nieuw winkelconcept toe te voegen.

De gemeente treedt in overleg met de huidige ondernemers en vastgoedeigenaren in de aanloopgebieden om gezamenlijk tot een goede aanpak van de veranderingen te komen. Deze gebieden hoeven hun identiteit als winkelgebied niet te verliezen omdat de mogelijkheid blijft bestaan voor een specifieke vorm van detailhandel voor doelgerichte aankopen. Dit naast vormen van consument gerichte dienstverlening (denk aan kapper, reisbureau en phoneshop) en maatschappelijke en ook zorg-, medische en paramedische voorzieningen.

Stationsomgeving

Het programma Ruimte voor Eerbeek richt zich ook op de planontwikkeling van de stationsomgeving. Hierbij wordt de ontwikkeling van toeristische en recreatieve mogelijkheden onderzocht. Belangrijk bij deze ontwikkeling is het realiseren van een goede ruimtelijke samenhang met het centrum en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het gehele centrum.

Onlangs is het station omgebouwd tot een mooi toeristisch informatiepunt. Dit is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Stichting Visit Brummen-Eerbeek, de eigenaar van het stationgebouw, de Veluwse Stoom Maatschappij (VSM), Koller Installatietechniek, Welkoop, VVV Eerbeek, Ondernemersvereniging Eerbeek (OVE), de VeluweAlliantie en gemeente Brummen. Meer informatie is te vinden op deze GemeenteThuis pagina (d.d. 26 juli 2019), www.stoomtrein.org en www.vvveerbeek.nl.

BIZ voor sterk centrum

Ondernemers hebben zich in Eerbeek verenigd in een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) voor het centrum van Eerbeek. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelcentrum of bedrijventerrein waarin ondernemers samen investeren. Zij maken samen een plan om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Het doel van de Eerbeekse BIZ-vereniging is dan ook economische versterking van het centrum van Eerbeek. De ondernemers willen meer bezoekers naar het centrum trekken, die vaker terugkomen en meer besteden. Met allerlei activiteiten gaan ze zorgen voor meer sfeer en beleving in het centrum. Daarnaast wordt er stevig ingezet op communicatie, marketing en promotie. De BIZ is op 1 januari 2016 officieel van start is gegaan!