Ga naar de inhoud

Eerbeekse Beek

Lekker wandelen, spelen, struinen en genieten van de natuur. Door de belevingswaarde van de natuur in en om het dorp te vergroten, maken we Eerbeek nog aantrekkelijker voor bewoners en recreanten. De Eerbeekse beek heeft hierin een belangrijke plek. Niet alleen buiten Eerbeek, maar ook als verbindend element tussen de Veluwe en het centrum van Eerbeek richting de oliemolen. Deze beek verdient een prominentere plek en functie in het dorpscentrum. Wij willen er voor zorgen dat de beek mooier en ook beter zichtbaar wordt. 

Samen met Waterschap Vallei en Veluwede Bekenstichting, de (papier)industrie en enkele particuliere partijen werken wij aan de ontwikkeling van de Eerbeekse Beek. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is het kunstwerk aan de wand van papierfabriek DS-Smith.

Dit jaar gaan we samen met elkaar aan de slag om de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de beek in Eerbeek te versterken. In een Masterplan willen we de belangrijkste keuzes en kansrijke ontwikkelingen opnemen. Een uitwerkingsplan dat kan rekenen op breed draagvlak en een realistische financiële onderbouwing heeft. Op basis hiervan kunnen we deze plannen gefaseerd uitvoeren. Over de actuele stand van zaken lees je in deze extra pagina GemeenteThuis (d.d. 26 juli 2019, 4 MB).

Opbrengst van startbijeenkomsten

Als start voor het traject om samen te komen tot concrete en uitvoerbare plannen zijn er eind 2018 drie informatiebijeenkomsten georganiseerd in De Korenmolen in Eerbeek. Bijna 200 belangstellenden hebben deze bezocht en hun wensen en ideeën aangedragen. Ook konden ze laten weten op welke wijze zij in het vervolgtraject betrokken zouden willen worden. Een uitgebreid verslag van deze drie bijeenkomsten kunt u in dit document lezen.

Tijdens de drie bijeenkomsten is veel informatie opgehaald over zowel de inrichting van het centrum als de (omgeving van de) beek. Dit zijn de twee onderwerpen waarvoor in 2019 de plannen in een zogenoemde ‘masterplan’ zullen worden vastgelegd. Het is de bedoeling dat na de zomer de ontwerpsessies voor het centrumgebied en de Eerbeekse beek van start gaan. 

Meer weten?

Plan van Aanpak Masterplan Eerbeekse Beek (pdf, 2,3 mb).
- Extra pagina GemeenteThuis over Ruimte voor Eerbeek (d.d. 23 november 2018).
- Extra pagina GemeenteThuis over Ruimte voor Eerbeek (d.d. 7 juni 2019).
- Extra pagina GemeenteThuis over Ruimte voor Eerbeek (d.d. 26 juli 2019).

Vragen? Stel ze dan via het mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl of bezoek op dinsdagmiddag of donderdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur het programmateam Ruimte voor Eerbeek in het Servicepunt in Eerbeek.